มูลนิธิเอสซีจี หนุนปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ ชวนประลองไอเดียสร้างสรรค์เพื่อสังคม กับโครงการ ‘ปัญญาชน…คนทำดี’

มูลนิธิเอสซีจี เปิดตัวโครงการ ‘ปัญญาชน…คนทำดี’ ชวนน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)ใช้พลังแห่งการสร้างสรรค์ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยร่วมเสนอโครงการสาธารณประโยชน์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ สำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนวงเงินสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท เสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม ศกนี้

สุวิมล จิวาลักษณ์ ผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า มูลนิธิเอสซีจี มุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีในเรื่อง “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” และ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ด้วยตระหนักว่าสังคมและประเทศชาติจะเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องเริ่มจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ คือ เป็นทั้ง ‘คนเก่งและคนดี’”

“นิสิต นักศึกษา ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ และมีพลังพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ซึ่งมูลนิธิฯ เชื่อว่าหากน้องๆ นิสิต นักศึกษาได้รับโอกาสในการรวมตัวกันเพื่อแสดงออกทั้งความคิด และได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรเพื่อร่วมทำกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมแล้ว เยาวชนเหล่านี้ก็จะเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ต่อไป” คุณสุวิมล กล่าว

โครงการ ‘ปัญญาชน…คนทำดี’ จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือนักศึกษาอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)ทั่วประเทศ รวมตัวกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เสนอโครงการเพื่อสังคมอย่างอิสระ โดยมีเงื่อนไขหลักว่าโครงการที่เสนอนั้นจะต้องเป็นโครงการที่น้องๆ นำความรู้ ความสามารถที่ได้จากการเล่าเรียนศึกษาอยู่มาทำประโยชน์แก่สังคม หรือในกรณีกลุ่มกิจกรรมที่มีนิสิต นักศึกษาจากหลายคณะมารวมกัน ผู้เสนอโครงการจะต้องสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ โดย 20 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินงานระหว่างเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2556 วงเงินสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ มูลนิธิฯ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนโหวตเลือกโครงการปัญญาชน…คนทำดีที่โดนใจผ่านทางเว็บไซต์ ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับเงินเป็นกำลังใจในการทำความดีจำนวน 30,000 บาท 20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่นๆ ต่อไป

นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรอกใบสมัคร ระบุโครงการ พร้อมแนบเอกสารประกอบมาที่ โครงการปัญญาชน…คนทำดี มูลนิธิเอสซีจี เลขที่ 1 อาคาร 30C ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2556 ติดตามรายละเอียดโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ได้ที่ www.scgfoundation.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเอสซีจี 0 2586 5218 หรือคลิก www.facebook.com/ปัญญาคน คนทำดี