เอสซีจี มอบ 10 ล้านบาท สร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดร.เสนาะ อูนากูล กรรมการและประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี มอบเงิน 10 ล้านบาท ให้แก่ รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ซึ่งเป็นอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมยังจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยต่างๆ อาทิ ศูนย์วิจัยด้านสูงวัย ศูนย์วิจัยทางต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ศูนย์วิจัยด้านโรคติดเชื้อ ศูนย์วิจัยด้านตจวิทยา และศูนย์วิจัยโรคข้อ โดยนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาวงการแพทย์และสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วย

เอสซีจี สนับสนุนการสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553-2557 ปีละ 10 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 40 ล้านบาท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการแพทย์ของไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป