เอสซีจี เชิญชวนนักศึกษาฝึกงาน ในโครงการ SCG Excellent Internship ปั้นเยาวชน “คนเก่งและดี” สู่สังคมไทย รับสมัครวันนี้ – 30 ก.ย.

ปัจจุบัน การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษายุคใหม่ที่ขาดไม่ได้ การเรียนแต่ในห้องเรียนนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป การฝึกงานช่วยให้เราได้เรียนรู้ ทดลองค้นหาตนเอง และหาประสบการณ์ก่อนการทำงานจริง

โครงการ SCG Excellent Internship เป็นหนึ่งในโครงการดีๆ เพื่อสังคมที่เอสซีจีจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ฝึกงานกับบริษัทต่างๆ ในเอสซีจี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริงในอนาคต ด้วยการคิดจริง ทำงานจริง พร้อมปลูกฝังแนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาลและจริยธรรม โดยทีมรุ่นพี่มืออาชีพที่พรั่งพร้อมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นทั้ง “คนเก่งและดี”

ก่อนเริ่มโครงการน้องๆ จะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนต่างสถาบัน และทำกิจกรรม Team Synergy ร่วมกัน พร้อมพบปะผู้บริหารระดับสูง ที่จะมาให้ความรู้และแง่คิดในการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานจริง เมื่อแยกย้ายเข้าสู่กระบวนการฝึกงานตามกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของเอสซีจี น้องๆ จึงมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดตัวต่อตัวตลอดการฝึกงาน อีกทั้งน้องๆ จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานและโครงการต่างๆ เพื่อฝึกการคิด วางแผน และปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของเอสซีจี

ไม่เพียงการทำงานเท่านั้น ระหว่างฝึกงานน้องๆ ยังมีโอกาสเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Suggestion Awards) ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ เปิดโอกาสให้น้องๆ แสดงความคิดเห็น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์องค์กรแห่งนวัตกรรม โดยรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ เสนอโครงการเพื่อร่วมพัฒนาเอสซีจีให้ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน หากโครงการใดได้รับรางวัลชนะเลิศ ก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปสานต่อโครงการให้สำเร็จอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ด้วยการคิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และร่วมกันลงมือปฏิบัติจริง อาทิ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพัณณิตา จิตบรรจง (พัณณ์) จากคณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนึ่งในตัวแทนของรุ่น ซึ่งฝึกงานกับบริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เล่าว่า สาเหตุที่เลือกมาฝึกงานที่เอสซีจี เพราะเป็นองค์กรใหญ่ มีความมั่นคง และมีธุรกิจหลากหลาย การได้เข้ามาฝึกงาน ทำให้ได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานจริง นอกจากนี้ ยังได้เจอเพื่อนๆ จากหลายสถาบัน การประจำอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ทำให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้ง เอสซีจีก็ดูแลเป็นอย่างดี อำนวยความสะดวกทั้งเรื่องที่พัก และการเดินทาง ดูแลเหมือนเราเป็นพนักงานคนหนึ่ง

นายอานันท์ ชัยพิภพ (ไอซ์) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝึกงานกับบริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ บอกว่า ได้รับประสบการณ์และเรียนรู้จากการฝึกงานมากมาย ทั้งความรู้ด้านวิศวกรรม การได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อีกทั้งยังมีพี่เลี้ยงคอยดูแล ให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก ทำให้รู้ทิศทางในการทำงาน และในฐานะที่เป็นประธานจัดกิจกรรม CSR เห็นด้วยอย่างมากที่มีกิจกรรมนี้ เนื่องจากองค์กรใหญ่ๆ ต้องคำนึงถึงสังคมด้วย เป็นการปลูกฝังให้รู้จักตอบแทนสังคม และเอื้อเฟื้อกับผู้อื่น โดยส่วนตัวเป็นคนชอบทำงาน ชอบวางแผน จึงร่วมกับเพื่อนๆ จัดกิจกรรมขึ้น และเลือกไปสร้างฝายชะลอน้ำ เพราะเป็นกิจกรรมที่ใช้ความร่วมแรงร่วมใจกันหลายคน มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

เช่นเดียวกับ นางสาวพันธ์พิตรา บุณยรัตพันธุ์ (แตม) จากคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกงานกับบริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เล่าว่า การมาฝึกงานที่เอสซีจีนั้นเกินความคาดหวังอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ แต่ยังได้ฝึกการคิดนอกกรอบ รู้จักพลิกแพลงและประยุกต์สิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์ อยากฝากถึงน้องๆ รุ่นต่อไปว่า อยากให้ทุกคนเลือกที่จะฝึกงาน เพราะช่วยให้เรารู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร และอยากทำงานในด้านไหน การฝึกงานที่เอสซีจี ทำให้ได้เรียนรู้งานจริง ได้รับผิดชอบโปรเจคต่างๆ และได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้การฝึกงานที่เอสซีจีแตกต่างจากที่อื่น

นอกจากจะได้รับความรู้และประสบการณ์แล้ว น้องๆ ที่มาฝึกงานกับเอสซีจี ยังได้มิตรภาพกับเพื่อนๆ ต่างสถาบันอีกมากมาย พร้อมทั้งยังได้รับสวัสดิการ การดูแลอย่างดี และได้รับเบี้ยเลี้ยง อีกทั้งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ น้องๆ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน จากมือผู้บริหารระดับสูงเลยทีเดียว มั่นใจได้ว่าหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน น้องๆ จะมีความพร้อม เป็นทั้ง “คนเก่งและดี” สามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง สู่อาชีพ และองค์กรที่ตนใฝ่ฝันในอนาคตอย่างแน่นอน

น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ SCG Excellent Internship สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2556 สามารถ download ใบสมัคร และดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.scgcareers.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCG Talent Recruitment Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2586 1999