ธนาคารธนชาตร่วมเติมเต็ม…ส่งมอบประติมากรรมนกหงัง สานต่อการให้ไม่รู้จบ

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)ภูมิใจ ส่งมอบประติมากรรมนกหงังสัญลักษณ์ตระกูลเตชะไพบูลย์ ให้มหาวิทยาลัย หัวเฉียวฯ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และสานต่อแนวคิดและอุดมการณ์ความเป็นผู้นำและความรักสามัคคีของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปฏิมากรรมนกหงังซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าธนาคารธนชาต สาขาสวนสวนมะลิ นับว่าเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพนักงานมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ครั้งยังเป็นธนาคารศรีนคร ซึ่งประติมากรรมนี้ได้สะท้อนปรัชญา “การเป็นผู้นำที่ดี ความมีระเบียบวินัย ความรักใคร่สามัคคี และการให้ไม่รู้จบ” ที่ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งธนาคารศรีนครยึดมั่นและ ใช้เป็นแนวคิดในการบริหารงานพร้อมปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตสืบมาจนกระทั่งเป็นธนาคารธนชาตในวันนี้ แนวคิดนี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

เมื่อทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวและต้นตระกูลเตชะไพบูลย์ ได้แจ้งความประสงค์มายังธนาคารธนชาต ว่าอยากให้คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเรียนรู้และซึมซับแนวคิดดีๆ ผ่านประติมากรรมนกหงังนี้ด้วยเช่นกัน และขอความอนุเคราะห์มายังธนาคารขอนำประติมากรรมนกหงังไปตั้งอย่ใกล้รูปปั้นของท่านดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาใช้ศึกษาประวัติความเป็นมา รวมถึงจะได้นำปรัชญานกหงังมาหล่อหลอมจิตใจ และสานต่อเจตนารมณ์ของท่านดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มากที่สุด ธนาคารธนชาตรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบประติมากรรมชิ้นประวัติศาสตร์ อีกทั้งปรัชญานกหงังยังสอดคล้องกับแนวคิดของธนาคารธนชาต คือ “ริเริ่ม เติมเต็ม” และ “การให้ไม่รู้จบ” ที่ธนชาตใช้เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ และการส่งมอบประติมากรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นการ “เติมเต็ม” สังคมให้สมบูรณ์มากขึ้น จึงเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับนิสิตนักศึกษาและคนรุ่นหลังได้สืบทอดปรัชญาแนวคิด เพื่อจะได้ส่งต่อ “การให้ที่ไม่รู้จบ” สู่สังคมต่อไป นายสมเจตน์กล่าวสรุป

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ประติมากรรมอันทรงคุณค่าชิ้นนี้ คุณพ่อของผม (ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์) ได้ปรารภให้จัดทำเมื่อครั้งที่ท่านทำธุรกิจด้านการธนาคาร ประติมากรรมนกหงังจึงเกิดขึ้น โดยได้รับการรังสรรค์ขึ้นจากประติมากรชาวฮาวายที่มีชื่อเสียงและได้รับการแนะนำว่าปั้นนกได้สวยมาก เมื่อจัดทำแล้วเสร็จจึงได้ขนย้ายจากรัฐฮาวายมาติดตั้งกลางสระน้ำด้านหน้าธนาคารศรีนคร

นกหงัง เป็นนกที่รักพวกพ้อง บินกันเป็นฝูง มีหัวหน้าเป็นจ่าฝูงบินนำอย่างเป็นระเบียบและพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังเป็นนกที่รักความสามัคคี และด้วยคุณสมบัติเหล่านี้คุณพ่อจึงได้ให้ความสำคัญนำ “นกหงัง” เป็นสัญลักษณ์ประจำตระกูลของเรา ด้วยลักษณะเด่นของนกหงัง คุณพ่อจึงได้นำมาเป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตและถ่ายทอดมายังลูกหลานสู่ผู้คนรอบข้างและองค์กรที่ท่านได้จัดตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ของสังคมและส่วนรวมมาตลอดชีวิตของท่าน ขอขอบคุณธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ที่ผสานความร่วมมือกันดำเนินการขนย้ายและติดตั้งประติมากรรมจนประสบความสำเร็จ และหวังว่าประติมากรรมนกหงัง จะเป็นสื่อที่คอยย้ำเตือนใจทุกท่านให้ดำเนินรอยตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต สู่ความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงาน ฐานะความเป็นอยู่ ชื่อเสียง เกียรติคุณ และคุณธรรมความดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ รู้สึกเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบประติมากรรมนกหงังอันทรงคุณค่าชิ้นนี้ และจะนำคุณลักษณะที่ดีของนกหงัง ทั้งด้านความรับผิดชอบและความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะมาเป็นสัญลักษณ์เตือนใจแก่นักศึกษา เพิ่มเติมจากคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมก็จะเสริมให้บัณฑิตของเรามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ไปรับใช้สังคมให้ดียิ่งขึ้น ประติมากรรมนกหงังนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคี มีวินัย มีความเอื้ออาทร แก่นักศึกษาและบุคคลากร และด้วยความกรุณาของทายาทตระกูลเตชะไพบูลย์ และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่จะมอบประติมากรรมชิ้นนี้ให้แก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับมอบประติมากรรมที่งดงามชิ้นนี้ อีกทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการให้ไม่มีที่สิ้นสุด ตามเจตนารมณ์ของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์”