เปิดตัวยิ่งใหญ่ รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า ELMA 2013 ภาพสะท้อนความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย

การประกวดรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า (Export Logistics Model Award) หรือ ELMA ประจำปีนี้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมพิชิตรางวัลจากทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ย้ำความสำคัญในการเป็นรางวัลที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดถึงวันที่ 19 กรกฎาคมนี้เท่านั้น

ในงานแถลงข่าวเปิดตัวการประกวดรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า (Export Logistics Model Award) หรือ ELMA 2013 ที่จัดขึ้นในวันนี้ (12 มิถุนายน 2556) ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท โดยมีทูตพาณิชย์และผู้แทนหอการค้าจากนานาประเทศ ผู้เชี่ยวชาญในวงการโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ร้อยเอกสุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “โครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า (Export Logistics Model Award – ELMA 2013) เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนายกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไทย ในด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์การค้าและโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้า รวมทั้งยังเตรียมความพร้อมในการที่ไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558”

“สำหรับธุรกิจไทย การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่เพียงเป็นแค่การรวมฐานการผลิตและฐานการตลาดระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายโซ่อุปทานทั้งในและต่างประเทศเข้าด้วยกัน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ย่อมทำให้การจัดการโลจิสติกส์การค้าและโซ่อุปทานของธุรกิจไทยในอนาคตมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น โดยขอบเขตการบริหารจัดการโลจิสติกส์การค้าจะครอบคลุมทั้งในมุมของการจัดสรรทรัพยากร การสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์หรือบริการในมุมมองของลูกค้า ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของราคาหรือคุณภาพสินค้าและบริการเท่านั้น ยังรวมถึงกระบวนการและความสามารถในการตอบสนองหรือเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น นอกจากนี้ การจัดการความสัมพันธ์ภายใต้โซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ ยังถือเป็นอีกปัจจัยภายใต้แนวคิดของการจัดการโลจิสติกส์การค้า ที่จะส่งผลให้ธุรกิจไทยประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

ภายในงานเปิดตัวยังมีปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Pathway to Logistics Excellence เส้นทางสู่ความเป็นเลิศทางโลจิสติกส์” โดย คุณไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และการเสวนา “ELMA รางวัลแห่งความสำเร็จ” โดย ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย รองผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรรมการผู้ตัดสินรางวัล ได้แก่ คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด และคุณแขไข อุปถัมภากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์พี-ไฟว์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และผู้ประกอบการที่เคยได้รับรางวัล ELMA ได้แก่ คุณวิเชียร จงอภิรมย์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ กรุ๊ป และคุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทยและภาคพื้นอินโดจีน

การประกวดรางวัล ELMA จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานขององค์กร ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์โลจิสติกส์ไทย ให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายสามารถแข่งขันทั้งในประเทศ และระดับสากลได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ของรางวัลขึ้นในชื่อ ELMA เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานด้านโลจิสติกส์และใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด สำหรับผู้ให้บริการ โลจิสติกส์และผู้ส่งออกไทย สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยสร้างความน่าเชื่อถือในกระบวนการส่งมอบและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการประกวดรางวัล ELMA 2013 แบ่งเป็นรางวัลสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า/ส่งออก ทั้งขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (SME) และขนาดใหญ่ ในกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อาหาร และผลิตภัณฑ์ยา และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และรางวัลสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSP) ทั้งขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (SME) และขนาดใหญ่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสินค้า/ขนส่งทั้งทางบก ราง อากาศ และน้ำ กลุ่มผู้ให้บริการคลังสินค้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (3PL) รวมรางวัลในสาขาต่าง ๆ ทั้งสิ้น 10 รางวัล

สำหรับเกณฑ์การตัดสินรางวัล ELMA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้สรรหาและเชิญผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่พร้อมในด้านคุณสมบัติ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมิน หลักเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากรายงานและการนำเสนอผลงานตามคุณสมบัติ 7 ด้าน คือ
1. วิสัยทัศน์ธุรกิจและการนำองค์กร
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์
3. การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการตลาด
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
5. การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล
6. การจัดการกระบวนการโลจิสติกส์
7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจโลจิสติกส์

ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมประกวด ELMA จะได้รับประโยชน์ต่างๆ มากมายในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การตรวจประเมินตนเอง ผู้บริหารจะทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการของตนยังบกพร่องในเรื่องใด จากนั้นสามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

นอกจากนี้องค์กรจะได้รับการตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล จากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าองค์กรจะผ่านเกณฑ์รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม ท่านก็จะได้รับรายงานการตรวจประเมินองค์กร ระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัล ELMA สามารถใช้ตราสัญลักษณ์รางวัล ELMA ซึ่งสื่อถึงความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์องค์กร ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนผู้ที่ชนะการประกวดรางวัล ELMA ในสาขาธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น หรือ Prime Minister Business’s Enterprise Award ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ผู้ประกอบการไทยล้วนปรารถนาอีกด้วย

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการประกวดรางวัล ELMA 2013 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ www.elma-award.com หรือโทรสายด่วน ELMA 083-989-1432