แม็คโคร… มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อผู้ประกอบการไทย

ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ นั้น ผลกำไรคงไม่อาจเป็นตัวชี้วัดหลักของความสำเร็จทางธุรกิจอีกต่อไป หากแต่ต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมที่อยู่อาศัย ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของตนเอง

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรในระบบสมาชิก เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยมากว่า 24 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนในหลากมิติ

ตลอดเวลาสามทศวรรษในการดำเนินธุรกิจ แม็คโครตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีที่สุดดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “แม็คโคร มุ่งมั่นที่จะดำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคและอุปโภคระบบ สมาชิกในราคาขายส่ง ภายใต้ข้อเสนอทางการค้าที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการทางการค้าของผู้ประกอบการ” ซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจที่สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย ร้านอาหาร และธุรกิจที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ให้มีแหล่งซื้อสินค้าที่ครบครัน มีสินค้าหลากหลาย คุณภาพดี ในราคาที่สามารถนำไปขายต่อหรือแปรรูปเพื่อทำธุรกิจได้อย่างมีผลกำไร นอกจากนี้แม็คโครยังช่วยลดต้นทุนทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น เพราะช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อของ

กว่า 24 ปีที่แม็คโครดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโต ควบคู่กับความห่วงใย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

• โครงการมิตรแท้โชห่วย

แม็คโครพัฒนาโครงการมิตรแท้โชห่วยขึ้นมา เพราะมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือแก่ร้านค้าปลีกรายย่อยในประเทศไทย ให้สามารถบริหารจัดการร้านค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก การแนะนำเครื่องมือในการสร้างยอดขาย และผลกำไร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้ทัดเทียมกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ซึ่งโครงการมิตรแท้โชห่วยนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550

• กิจกรรม 3R- Reduce Reuse Recycle

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่แม็คโครตั้งใจนำมาใช้กับการดำเนินการของแม็คโครในทุกส่วน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) โดย 3 วิธีการที่สำคัญ คือ การลดใช้พลังงาน (Reduce) เช่น การริเริ่มนำหลอดไฟแอลอีดีประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงมาใช้ในพื้นที่ขายของแม็คโครสาขาต่างๆ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า และยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น การนำวัสดุที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และ การหมุนเวียน แปรรูปวัสดุต่างๆ นำกลับมาใช้ (Recycle) เช่น การลงทุนออกแบบสร้างระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคารของแม็คโครสาขาต่างๆ เพื่อนำกลับมาหมุนเวียนใช้ในระบบปรับอากาศ หรือการหมักขยะเปียกให้กลายเป็นน้ำอีเอ็มเพื่อนำกลับมาใช้ทำความสะอาดห้องน้ำและลดการใช้สารเคมี ทั้งนี้เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนไม่เป็นการรบกวนชุมชนและสังคมโดยรอบที่แม็คโครดำเนินธุรกิจ

• สินค้า Q-Pro (Makro Quality Product)

นอกจากการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนแล้ว แม็คโครยังได้ก่อตั้งโครงการ Quality Pro ที่มุ่งพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการเริ่มผลิตสินค้ากับเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน การให้การแนะนำและตรวจสอบคุณภาพของพืชผลในทุกขั้นตอนการผลิต การเก็บเกี่ยว การดูแลรักษา การขนส่ง ไปจนถึงจุดวางจำหน่ายที่แม็คโคร โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดกลยุทธ์เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตรสู่คุณภาพในระดับสากล ให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ผลิต ตลอดจนปลูกสร้างจิตสำนึกในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการ Quality Pro ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสุ่ม ตรวจสินค้าให้แน่ใจว่าสินค้าที่เข้าร่วมโครงการทุกประเภทมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง ปัจจุบัน ผลิตผลทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Quality Pro จากแม็คโคร ได้แก่ แตงโมกินรี เมลอน ญี่ปุ่น (สีเขียว) เมลอน ญี่ปุ่น (สีส้ม) กล้วยหอมทอง มะละกอ ฮอลแลนด์ ส้มสายน้ำผึ้ง มะม่วงน้ำดอกไม้ ส้มโอทองดี มะพร้าวน้ำหอม และในอนาคตแม็คโครจะขยายโครงการ Quality Pro ไปยังกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่อไป

• แม็คโคร ตราด ต้นแบบสโตร์แห่งความยั่งยืน

แม็คโคร สาขาตราด ถือเป็นสโตร์ต้นแบบของประเทศไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เริ่มจากการก่อสร้างอาคารที่มีฉนวนกันความร้อนบนหลังคาและผนังอาคารที่หนาเป็นพิเศษ อีกทั้งการออกแบบตัวอาคารให้มีพื้นที่รับความร้อนน้อยที่สุด เพื่อลดการรับความร้อนจากภายนอก การใช้ระบบทำความเย็นและตู้แช่ที่ไม่ปล่อยสารเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ การติดตั้งหลอดไฟแอลอีดีทั้งหมดภายในอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า นอกจากนี้แม็คโครยังมีการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ในระบบปรับอากาศทำให้ไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชน การกำจัดขยะเปียกโดยนำมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการทำความสะอาดห้องน้ำภายในแม็คโครและลดการใช้สารเคมี

นอกจากนี้แม็คโคร สาขาตราด ยังมีการปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน โดยมอบหมายให้พนักงานทุกคนปลูกไม้ยืนต้นรอบอาคารและเป็นผู้ดูแลต้นไม้เหล่านี้ด้วยตนเอง เพื่อให้แม็คโคร สาขาตราด เป็นสโตร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน