ทรูจับมือ สวทศ. สานต่อโครงการประกวด “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 18 ชวนเยาวชนส่งโครงงานวิทย์ฯ หัวข้อ “พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

กลุ่มทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) เปิดโครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 18 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” เชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จากโรงเรียนรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ส่งโครงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยไม่เกิน 6 โครงงานต่อโรงเรียน ซึ่งสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ 3 ประเภท ได้แก่ โครงงานประเภทสำรวจ, โครงงานประเภททดลอง และโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ด้วยการนำเสนอวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ทั้งนี้ ทีมที่ชนะการประกวด จะได้รับทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท โดยทีมที่มีความโดดเด่น นำเสนอโครงงานที่สามารถนำไปต่อยอด หรือพัฒนาชิ้นงานไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ จำนวน 1 ทีม จะได้รับรางวัล Excellent Innovation Award จากทรู อินโนเวชั่น ของกลุ่มทรู ให้บินไปทัศนศึกษาและดูงานด้านนวัตกรรม ณ ประเทศเกาหลีด้วย ทั้งนี้ โครงงานที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมแสดงในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2556 และยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนของทีมที่ได้รับเหรียญทอง ยังจะได้รับสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาอีกด้วย

นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2615-9610 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.truecorp.co.th หรือ www.trueplookpanya.com และส่งโครงงานพร้อมใบสมัครมาที่ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย เลขที่ 222 (โรงแรมใบหยกสกาย) ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายใน 5 กรกฎาคม 2556