เอสซีจี ร่วมลงนามความร่วมมือ “7 องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน และนายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี พร้อมด้วยองค์กรผู้นำภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และกลุ่มมิตรผล ร่วมลงนามความร่วมมือ “7 องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน” เพื่อขยายผลองค์กรธุรกิจที่มีการบริหารจัดการโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและประสบความสำเร็จ สามารถนำองค์กรและประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน