เอสซีจีคว้า 5 รางวัลความเป็นเลิศ Thailand Corporate Excellence Awards 2012 สะท้อนความยั่งยืนขององค์กรและสังคม

กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี พร้อมคณะผู้บริหารเอสซีจี ร่วมรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2012 โดยปีนี้ เอสซีจีได้รับ 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รางวัลความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product /Service Excellence) รางวัลความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Excellence) และรางวัลความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) สะท้อนความสำเร็จจากความทุ่มเทของเอสซีจี คู่ค้า และคู่ธุรกิจ ที่ร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ยั่งยืน

Thailand Corporate Excellence Awards จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association – TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลดังกล่าวได้มาจากการเสนอชื่อโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่มีรายได้สูงสุด 1,000 บริษัทในประเทศไทย