9 องค์กรรวมพลัง เปิดตัวกลุ่ม “รักษ์ชุมชน” ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

กลุ่ม “รักษ์ชุมชน” โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และธุรกิจนำเข้าถ่านหิน 9 องค์กร ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเปิดตัวกลุ่ม “รักษ์ชุมชน” เพื่อร่วมกันผลักดันมาตรฐานการดำเนินงาน และพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน โดยมีนายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในงาน

กลุ่ม “รักษ์ชุมชน” เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และธุรกิจนำเข้าถ่านหินของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจในเขตพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 9 องค์กร ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เอสซีจี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและเป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการที่ดี พร้อมดูแลเอาใจใส่และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมสีเขียว ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ ด้วยความมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน