ธนาคารเกียรตินาคินบ่มเพาะอสังหาฯ รุ่นใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ KK-RE New Gen รุ่น 3

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร KK-RE New Gen รุ่นที่ 3 โดยเป็นหลักสูตรพิเศษเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ให้พร้อมก้าวเข้าสู่แวดวงอสังหาริมทรัพย์ และเป็นเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคาร โดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของธนาคาร และหน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพื่อนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3