โคคา-โคลา ผนึกอาสาสมัครพลังบวกกว่า 700 คน ใน “กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงและอนุรักษ์แหล่งน้ำ” ณ ชุมชนบ้านลิ่มทองและเครือข่าย จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย โดยนายวีระ อัครพุทธิพร กรรมการ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร. รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ นำอาสาสมัครพลังบวกกับโคคา-โคลา กว่า 700 คน อันประกอบไปด้วยผู้บริโภค พนักงานกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานพันธมิตร ชาวบ้านและเยาวชนในท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงและอนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชน ณ บ้านลิ่มทอง และชุมชนเครือข่าย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน โดยกิจกรรมนี้สอดคล้องกับพันธกิจด้านความยั่งยืนของ โคคา-โคลา ในการคืนน้ำสู่ชุมชนและธรรมชาติอย่างปลอดภัยในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มภายในปี 2563 ผ่านโปรแกรม “รักน้ำ” ที่สร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 1 ล้านคน