ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาหลักสูตรเต็มเวลา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา จำนวน 250,000 บาท ให้กับ รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในปี 2556 จำนวน 1 ทุน โดยมีนายธรรมนูญ เลากัยกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสังคมและส่งเสริมธุรกิจ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนางสุภัททา สังสิทธิ ผู้จัดการฝ่ายประธานกรรมการธนาคาร ร่วมในพิธี โดยธนาคารได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 โดย ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งแต่ปี 2528 ด้วยเป็นโครงการศึกษาเต็มเวลาและมีคุณภาพสูง เทียบเท่าการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเดียวกันในต่างประเทศ นักศึกษาจึงต้องทุ่มเทให้กับการศึกษาอย่างเต็มที่ ทุนการศึกษาที่จัดตั้งนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาต่อ และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรและประเทศชาติต่อไป