ทรู จับมือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดค่ายเยาวชนทรู ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 หัวข้อ “เปลี่ยน…อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันเพื่อชุมชน” ปลูกฝัง

กลุ่มทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการค่ายเยาวชนทรู ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และครูที่ปรึกษาจาก 30 สถาบันทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากการส่งโครงการรณรงค์ในโรงเรียนและชุมชนในหัวข้อ “เปลี่ยน…อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันเพื่อชุมชน” เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม ณ อพวช. มุ่งหวังปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและเสริมสร้างความเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนให้แก่เยาวชนไทย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการจัดทำโครงการอย่างมีประสิทธิภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมนำเสนอแผนงานรณรงค์ในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อคัดสรร 10 ทีมสุดท้าย รับทุนสนับสนุนดำเนินโครงการจริง ซึ่งจะมีการตัดสินเฟ้นหาทีมผู้ชนะ รับทุนการศึกษา พร้อมสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และได้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาต่อไป

ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “โครงการค่ายเยาวชนทรู เป็นหนึ่งในกิจกรรมปลูกความรู้ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและครู มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรวมพลังเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน ซึ่งกลุ่มทรู ได้ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จัดโครงการค่ายเยาวชนทรู ประจำปี 2556 หัวข้อ “เปลี่ยน…อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันเพื่อชุมชน” ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ปีนี้มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 84 โรงเรียน จาก 45 จังหวัดทั่วประเทศ โดยนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และคณาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจาก 30 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการทำประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้แก่เยาวชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งจะได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การทำโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนำเสนอแผนงานรณรงค์เพื่อสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนให้ดียิ่งขึ้น อันเป็นการเปิดโอกาสให้สังคมเครือข่ายการศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยจะคัดเหลือเพียง 10 โครงการสุดท้ายเพื่อรับทุนสนับสนุนต่อยอด เพื่อดำเนินโครงการให้เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะมีการบันทึกภาพกิจกรรมเพื่อนำมาเผยแพร่ทางช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ให้ประชาชนได้ติดตาม พร้อมตัดสินหาทีมผู้ชนะ รับทุนการศึกษา สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ และได้รับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาด้วย”

ดร. พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับกลุ่มทรู จัดโครงการค่ายเยาวชนทรูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถืออีกกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการให้อพวช. เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนคนไทยตลอดชีวิต สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและสังคมให้น่าอยู่ต่อไป ซึ่งสำหรับโครงการค่ายเยาวชนทรู ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม ณ อพวช. จ.ปทุมธานี ซึ่งจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมโครงการมากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.สุริยะเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก, ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์พรพล ปสันโน เลขานุการเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก, การบรรยายเรื่องนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวิร์คช็อป, วอล์ค แรลลี่ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้เยาวชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมโครงการซึ่งล้วนมาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ”

สำหรับ 10 โครงการสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการค่ายเยาวชนทรู ประจำปี 2556 จะได้รับทุนเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการจริงในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะมีการตัดสินเฟ้นหาผู้ชนะอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

• รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

นอกจากทุนการศึกษาสำหรับทีมผู้ชนะทั้ง 3 รางวัล โรงเรียนจะได้รับโล่เกียรติยศ ชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา พร้อมสิทธิ์การเป็นสมาชิก “วารสาร อพวช.” สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี อีกด้วย