ทรู จับมือ บริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดโครงการ “English…We Can” พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษแก่ครูในโรงเรียนโครงการทรูปลูกปัญญา รับอาเซียน

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มทรู จึงร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดโครงการใหม่ “English … We Can” คัดเลือกคณะครู 40 สถาบันจากโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา 4,000 แห่งทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกด้วยการส่งแผนงานการสอนภาษาอังกฤษและการสัมภาษณ์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเจ้าของภาษาชั้นนำ เป็นระยะเวลา 120 ชั่วโมง (6 เดือน) ชูหลักสูตรทันสมัยที่ผสมผสาน 3 รูปแบบการเรียน ทั้งการเรียนในห้องเรียนที่กรุงเทพฯ เรียนผ่านทางออนไลน์ และประชุมทางไกลแบบอินเตอร์แอ็คทีฟผ่านโปรแกรม iMeeting พร้อมติดตามประเมินผลทั้งครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตัดสินหาโรงเรียนชนะเลิศ โดยพิจารณาความตั้งใจและการมีส่วนร่วมในการเข้าอบรม ผลของการอบรมต่อครู และผลของการอบรมต่อนักเรียน เพื่อรับรางวัล “Best English Practice School” ไปทัศนศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู กล่าวว่า “โครงการ English…We Can เป็นหนึ่งในกิจกรรมปลูกความรู้ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครูในพื้นที่ห่างไกล ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับคนในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่มทรู จึงร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดหลักสูตรพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูในโรงเรียนทรูปลูกปัญญาซึ่งมีอยู่กว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ โดยในปีแรกได้มีการคัดเลือก 40 โรงเรียนโดยพิจารณาจากบทความแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และเรียงความภาษาอังกฤษของครู เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริติช เคานซิล เสริมทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ให้พร้อมนำความรู้มาถ่ายทอดแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นจะคัดเลือก 5 โรงเรียนเข้ารอบสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการจะลงไปสำรวจการเรียนการสอนจริง เพื่อตัดสินหาโรงเรียนชนะเลิศ ได้รับรางวัล Best English Practice School นำผู้บริหาร ครู และนักเรียน บินไปทัศนศึกษาและดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ”

มร.ดันแคน วิลสัน รองผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า “บริติช เคานซิล ประเทศไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับกลุ่มทรู จัดโครงการ English…We Can ซึ่งสถาบันได้ร่วมวางหลักสูตร โดยแบ่งกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมอบรมเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 20 คน มีระยะเวลาการเรียน 120 ชั่วโมง ในเวลา 6 เดือน ซึ่งคอร์สนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอนในห้องเรียน ให้เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญ และเสริมทักษะการสื่อสารเพื่อนำไปใช้จริง ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยครูที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนหลักสูตรที่ทันสมัยซึ่งผสมผสานการเรียนถึง 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.การเรียนในห้องเรียนที่กรุงเทพฯ 2. การเรียนทางออนไลน์ ด้วยการทำแบบฝึกหัดออนไลน์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้อบรมผ่านแพลตฟอร์มของ บริติช เคานซิล โดยมีวิทยากรมาให้คำแนะนำ และ3.การประชุมทางไกลแบบอินเตอร์แอ็คทีฟผ่านโปรแกรม iMeeting ของทรู ที่ให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเห็นภาพและเสียงแบบเรียลไทม์จากหลายที่พร้อมๆ กัน ซึ่งจะมีการวัดผลทั้งครูและนักเรียนตลอดหลักสูตร เพื่อติดตามดูพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ โดยบริติช เคานซิล ประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมผลักดันให้ครูและนักเรียนของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ได้รับความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

สำหรับ 40 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับชุดอุปกรณ์โปรแกรม iMeeting จากกลุ่มทรูซึ่งประกอบด้วยเว็บแคมและหูฟัง พร้อมชุดหนังสือฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย โดยจะมีการคัดเลือก 5 โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อรับแท็บเล็ตโรงเรียนละ 2 เครื่อง พร้อมแอพพลิเคชั่นทรูปลูกปัญญาและแอพพลิเคชั่นเสริมทักษะภาษาอังกฤษจากบริติช เคานซิล และจะมีการตัดสินเฟ้นหาโรงเรียนที่ชนะเลิศเพื่อรับรางวัล “Best English Practice School” ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้

• ความตั้งใจและการมีส่วนร่วมในการเข้าอบรม – ครูที่เข้าร่วมหลักสูตรจะต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนครบทุกครั้ง เรียนทางออนไลน์ครบตามที่กำหนด และอบรมผ่านโปรแกรม iMeeting มากกว่า 80% โดยจะต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน เสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน

• ผลของการอบรมต่อครู – ผู้เข้าอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้จากหลักสูตรไปพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องส่งคลิปวิดีโอบันทึกภาพกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนทั้งก่อนและหลังการอบรม ความยาวประมาณ 20-30 นาที เพื่อประเมินพัฒนาการในด้านต่างๆ ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน, การสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้, การใช้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน, การสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรม และการเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

• ผลของการอบรมต่อนักเรียน – ผู้เข้าอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้จากหลักสูตร ไปเพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ โดยจะต้องส่งคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที นำเสนอโดยกลุ่มนักเรียน แสดงถึงการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน และนำเสนอให้เห็นว่าโรงเรียนนั้นสมควรเป็นโรงเรียน “English…We Can” ที่ดีที่สุดอย่างไร