ธนาคารกรุงเทพ เสนอเงินฝากประจำพิเศษ ดอกเบี้ยสูงสุด 3.250%

ธนาคารกรุงเทพ สร้างสรรค์เงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 2.625% ต่อปี ระยะเวลา 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 2.875% ต่อปี และระยะเวลา 15 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 3.250% ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 16 กันยายน2556 โดยยอดเงินเปิดบัญชีตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้สร้างสรรค์กิจกรรมเชิญชวนกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ด้วยข้อเสนอใหม่ล่าสุดกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลา 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.625% ต่อปี ระยะเวลา 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.875% ต่อปี และระยะเวลา 15 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.250% ต่อปี โดยเปิดบัญชีด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท นับเป็นกิจกรรมรณรงค์เงินฝากพิเศษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 16 กันยายน 2556

‘การสร้างสรรค์และเปิดตัวบริการบัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน 10 เดือน และ 15 เดือน ในครั้งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้ารายย่อยของธนาคารที่ดำเนินการด้วยความต่อเนื่อง โดยข้อเสนอที่ธนาคารมอบให้ทั้งอัตราดอกเบี้ยที่สูงจูงใจ ระยะเวลาการฝากที่สามารถเลือกได้ และด้วยจำนวนเงินฝากขั้นต่ำเพียง 200,000 บาท จะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประเภทดังกล่าวได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 และ www.bangkokbank.com