ทิสโก้มอบอาคารเรียน “ทิสโก้ร่วมใจ” ให้โรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมที่อยุธยา มุ่งพัฒนาธุรกิจควบคู่พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ทิสโก้ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ “ทิสโก้ร่วมใจ” ให้แก่โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ จ. พระนครศรีอยุธยา ทดแทนอาคารเรียนเดิมที่เสียหายจากวิกฤติอุทกภัยในปี 2554 โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากกลุ่มธนาคารทิสโก้ รวมถึงลูกค้าและผู้มีจิตศรัทธา ตามโครงการฟื้นฟูหลังวิกฤติอุทกภัย หนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของทิสโก้เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เปิดเผยว่า จากวิกฤติอุทกภัยในปลายปี 2554 ทิสโก้ได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่ช่วงก่อนเหตุการณ์ไปถึงช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลด ทิสโก้ได้มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ประสบภัยที่ขาดแคลนรายได้เนื่องจากน้ำท่วม ช่วยฟื้นฟูสถานศึกษา ทั้งให้ทุนซ่อมแซมอาคาร จัดหาครุภัณฑ์ และให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในจังหวัดที่ประสบภัยกว่า 20 แห่ง และหนึ่งในโครงการฟื้นฟูอันสำคัญคือโครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ จ.พระนครศรีอยุธยา ทดแทนอาคารเดิมที่เสียหายจากวิกฤติอุทกภัย

“ทิสโก้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนมาตลอด 44 ปีของการทำธุรกิจ โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมฟื้นฟูอย่างยั่งยืนที่ทิสโก้ทำมาอย่างต่อเนื่องหลังน้ำลดในปี 2554 เราให้ความสำคัญกับโรงเรียนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งการฟื้นฟูด้านการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนให้ทุนการศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และให้พนักงานทิสโก้จิตอาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของทิสโก้ ที่ถือเป็นความรับผิดชอบระยะยาวที่ต้องทำควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เราอยากให้ทุกฝ่ายก้าวไปด้วยกัน ทั้งบริษัท พนักงาน ลูกค้า และสังคม

โครงการสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์นี้ เกิดขึ้นเมื่อทิสโก้ได้มาตรวจสภาพอาคารเรียนเก่าหลังน้ำลด พบว่าอาคารเรียนทรุดตัวเสียหายอย่างหนัก ไม่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ หากไม่ได้รับการปรับปรุงอาจจะเป็นอันตรายต่อคณะครูและนักเรียน อีกทั้งเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา รองรับจำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มมากขึ้น ทิสโก้จึงสนับสนุนในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในขนาดที่ใหญ่ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้างจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ร่วมกับเงินบริจาคจากพนักงาน ลูกค้า และผู้มีจิตศรัทธา ผ่านบัญชีธนาคารทิสโก้” นางอรนุช กล่าว

โดยอาคารเรียนนี้ใช้ชื่อว่า “ทิสโก้ร่วมใจ” เป็นอาคารคอนกรีต สูง 3 ชั้น 7 ห้องเรียน ทดแทนอาคารเรียนเดิมที่เสียหายจากวิกฤตอุทกภัย ณ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยปรับบริเวณชั้น 1 เป็นโถงอเนกประสงค์เพื่อรองรับอุทกภัยในอนาคต พร้อมครุภัณฑ์จำนวนหนึ่ง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6.85 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากทิสโก้ รวมถึงเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งพนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป และได้รับสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อนสร้างจากพันธมิตรทางธุรกิจของทิสโก้ ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จำกัด, บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สายไฟฟ้า บางกอกเคเบิ้ล จำกัด

ทั้งนี้ อาคารเรียนดังกล่าวได้ทำพิธีส่งมอบในวานนี้ (22 ส.ค.) นี้ โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการกลุ่มทิสโก้, นางอรนุช อภิศักดิ์ ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้, นายภิรมย์ นันทวงค์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานทิสโก้ ตัวแทนหน่วยงานราชการท้องถิ่น และสื่อมวลชน