อลิอันซ์ อยุธยา จับมือ กทม. เดินหน้าปั้นยุวมัคคุเทศก์ จากโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 8

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร จับมือกับ กรุงเทพมหานคร โดย ดร.นงพะงา บุญปักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 8 โดย ยุวมัคคุเทศก์ ตอกย้ำนโยบายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด ‘ปันความรู้สู่เด็กไทย’ ณ อาคารพาร์คเวนเจอร์ เมื่อเร็วๆนี้

ภายในงานแถลงข่าวเหล่ายุวมัคคุเทศก์ได้แสดงความสามารถด้วยการทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ และยังนำทุกท่านร่วมรำลึกอดีตแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ด้วยการบรรยายถึงสถานที่สำคัญที่เป็นจุดท่องเที่ยวในปีนี้ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งยุวมัคคุเทศก์สามารถบรรยายได้อย่างมีออาชีพเห็นภาพเสมือนกำลังท่องเที่ยวในสถานที่จริง

โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปัจจุบันดำเนินมาถึงปีที่ 8 มีเยาวชนร่วมโครงการแล้ว 35,330 คน เป็นกิจกรรมทัศนศึกษา 1 วัน ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สำหรับนักเรียนและครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย โดย ยุวมัคคุเทศก์ ที่ผ่านการอบรมจากโครงการฯ จะเป็นผู้พาเยี่ยมชม พร้อมบรรยาย

และเมื่อปี 2555 จึงได้ต่อยอดความสำเร็จ โดย อลิอันซ์ อยุธยา ได้ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดโครงการฝึกอบรม “ยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา” ด้วยการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านโครงการฯ ปีละ 50 คน เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม โดยจะมีการอบรมในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 80 ชั่วโมง ใช้เวลา 3 เดือน ต่อด้วยการฝึกงานภาคปฏิบัติ ใช้เวลา 5 เดือน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปัจจุบัน โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มียุวมัคุเทศก์รุ่นแรกที่ได้รับประกาศณียบัตรแล้ว จำนวน 37 คน และยุวมัคคุเทศก์รุ่นที่ 2 กำลังจะเข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติ จำนวน 50 คน