เอสซีจี เคมิคอลส์ พัฒนา “สูตรไบโอพลาสติกคอมพาวนด์ย่อยสลายได้ 100% เพื่องานเคลือบบรรจุภัณฑ์” รับรองโดยสถาบันระดับสากล DIN CERTCO เป็นรายแรกของไทย

เอสซีจี เคมิคอลส์ เห็นถึงความสำคัญของพลาสติกที่นำมาเคลือบกระดาษ ซึ่งควรย่อยสลายได้โดยสมบูรณ์ เช่นเดียวกับกระดาษ เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง จึงได้พัฒนา “สูตรไบโอพลาสติกคอมพาวนด์สำหรับเคลือบกระดาษ” ที่สามารถย่อยสลายได้ 100% ภายใน 180 วัน โดยได้การรับรองจากสถาบันระดับสากล DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี เป็นรายแรกของไทย นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยรักษาธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
 
เอสซีจี เคมิคอลส์ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ล่าสุดคิดค้นนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว ”สูตรไบโอพลาสติกคอมพาวนด์สำหรับเคลือบกระดาษ” เพื่อให้พลาสติกเคลือบสามารถย่อยสลายได้เช่นเดียวกับกระดาษ ไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยสูตรนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการใช้งานของบรรจุภัณฑ์กระดาษในการป้องกันการรั่วซึมของเครื่องดื่ม และยังสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100% โดยจะแปรสภาพเป็น คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารชีวมวล ภายใน 180 วันภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ในเชิงนิเวศน์ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคในเชิงพาณิชย์ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Product) 
 
ไบโอพลาสติกนี้ผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติ (Renewable Source) เช่น อ้อย มันสำปะหลัง โปรตีนจากถั่วและข้าวโพด นำมาผ่านกระบวนการคอมพาวนด์ให้มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเคลือบกระดาษ โดยคงความสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100% (Compostable Plastics Coated Paper) มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ถึง 100 องศาเซลเซียส และปลอดภัยสำหรับการบรรจุอาหารด้วยมาตรฐานจากยุโรป (EU10/2011)  ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เคลือบพลาสติกที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม เช่น แก้วเคลือบไบโอพลาสติกคอมพาวนด์ย่อยสลายได้สำหรับเครื่องดื่มร้อนและเย็น 
 
นวัตกรรมการคิดค้นสูตรคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพสำหรับเคลือบกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพเป็นรายแรกของประเทศไทย จากองค์กรอิสระที่มีชื่อเสียงระดับสากล DIN CERTCO สถาบันควบคุมมาตรฐานแห่งประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานของกลุ่ม TÜV Rheinland และ DIN ที่ยืนยันถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด กล่าวว่า “ความต้องการเม็ดพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพในตลาดโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสนใจสินค้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าเม็ดพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพจะเข้ามาสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสดีของเอสซีจี 
เคมิคอลส์ ที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มาเพื่อรองรับเรื่องการใช้งานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน”
 
“ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่เคลือบด้วยไบโอพลาสติกคอมพาวนด์ย่อยสลายได้นี้จะคงคุณสมบัติการใช้งานและความสวยงามได้เทียบเท่ากับการเคลือบด้วยพลาสติกทั่วไป แต่ดีกว่าตรงที่พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพจะไม่ทำให้เกิดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการใช้แก้วกระดาษ ที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต” นายยุทธนากล่าวเสริม