พก. จับมือกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดให้บริการชำระเงินกู้ยืมโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

สืบเนื่องจากนโยบายของภาครัฐ จึงทำให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดตั้งขึ้นและเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงส่งเสริมและดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ ด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ
 
การให้บริการเงินกู้ยืมสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการนี้ สามารถกู้ยืมฯ ได้ในวงเงินคนละไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระคืนกองทุนได้ภายใน 5 ปี โดยปัจจุบันมีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ ไปแล้ว จำนวน มากกว่า 100,000 รายต่อปี
 
นับตั้งแต่ มีการเปิดรับชำระ เงินกู้ยืม ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2556 จนถึง เดือน มิถุนายน 2557 พบว่ามีการชำระเงินกองทุนคืน มากขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยเดือนละ 5,000 ราย  ปีละ 60,000 ราย ยอดเงินตั้งแต่เปิดรับ การชำระผ่าน ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า 46 ล้านบาท ทางผู้พิการเองได้รับความสะดวกมากขึ้น ในการชำระคืนเงินกู้ยืม ทำให้ทาง พก. ก็ได้รับเงินคืนได้มากขึ้น เป็นผลให้ เมื่อได้รับเงินคืนมากขึ้น ก็มีเงินสามารถให้ผู้พิการ รายอื่นๆ ได้เข้ามากู้ยืม มากขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ย ปีละ 10,000 ราย
 
เหตุผลข้างต้น ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส จึงจัดทำ “โครงการร่วมกันปันสุขคืนสู่สังคมระหว่าง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) และเคาน์เตอร์เซอร์วิส”
 
ชำระเงินกู้คืนผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่เสียค่าธรรมเนียม เมื่อมาชำระเงินกู้ยืม ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส  เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 จนถึง สิ้นปี 2557 เพื่อให้ผู้พิการได้รับทราบ และ มีความสะดวกในการชำระเงินคืนมากขึ้น