สปส. อำนวยความสะดวกผู้ประกันตน จับมือ ‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส’ ให้บริการรับชำระเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40

เราต่างทราบกันดีว่า ‘เวลาเป็นของมีค่า’ และต่างต้องการบริหารเวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการเพิ่มช่องทางที่จะอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการใช้ชีวิตให้กับผู้บริโภคดูจะเป็นเทรนด์ที่มาแรงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ที่เพิ่มทางเลือกวิธีการนำส่งเงินสมทบ มาตรา 40 ให้ผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบดังกล่าวได้ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ที่ ‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส’ ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่มีอยู่กว่า 7,600 สาขาทั่วประเทศ หรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

นับเป็นวิธีที่สะดวกสบายและตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้เป็นอย่างมาก นอกเหนือไปจากการหักผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และชำระผ่านเคาน์เตอร์ ,การชำระโดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก การหักผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน

ทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ  บุคคลที่มิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39 เรียกว่า ผู้ประกันตนโดยอิสระต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัครไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ไม่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ) หรือผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39 โดยความเป็นผู้ประกันตนจะเริ่มตั้งแต่วันที่จ่ายเงินสมทบงวดแรก

สำหรับการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท โดยจะได้รับใบเสร็จรับเงินทันที แต่ผู้ประกันตนต้องนำใบเสร็จรับเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ออกให้พร้อมสมุดนำส่งเงินสมทบมาตรา 40 ไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการประทับตราในสมุดนำส่งเงินสมทบ เนื่องจากต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องเมื่อมีการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

จะเห็นว่าเพียงดำเนินการไม่กี่ขั้นตอน ชีวิตของคุณก็ง่ายขึ้นแล้ว ซึ่งการให้บริการรับชำระเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40 ของเคาน์เตอร์เซอร์วิส นั้นเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราให้บริการความสะดวกจ่าย สบายรับ กับทุกชุมชน”