สำนักงานประกันสังคม จัดประชุมระหว่างประเทศ ครั้งใหญ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งความคุ้มครองทางสังคม แก่ประชาคมอาเซียน (International Conference on Strengthening Social Protection for ASEAN Community)

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน จัดประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งความคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาคมอาเซียน (International Conference on Strengthening Social Protection for ASEAN Community) ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนขององค์กรด้านความมั่นคงทางสังคมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 350 คน

ดร. จีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ โดยเฉพาะด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุข ความเจริญ และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ แรงงานอาเซียนนับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค ดังนั้น การสนับสนุนแรงงานด้วยการให้ความคุ้มครองทางสังคมที่เข้มแข็งจึงเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของภูมิภาคได้

สำนักงานประกันสังคม (สปส.)กระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยคาดหวังให้เวทีการประชุมระหว่างประเทศนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองและประสบการณ์ จากองค์กรด้านความมั่นคงทางสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนถึงผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีต่อระบบความมั่นคงทางสังคมอาเซียน แนวทางการคุ้มครองแรงงานอาเซียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้ความคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานจากองค์กรด้านความมั่นคงทางสังคมของภูมิภาคที่มีการรวมตัวหรือเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมขององค์กรด้านความมั่นคงทางสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเด็นที่จะให้ความสำคัญ ได้แก่ การสร้างฐานความคุ้มครองทางสังคม การขยายความคุ้มครองด้านประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ซึ่งนับเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ในภูมิภาค และการให้ความคุ้มครองด้านประกันสังคมแก่ผู้ที่ทำงานหรือพำนักอาศัยในต่างประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือ

ดร.จีรศักดิ์ สุคนธชาติ กล่าวต่อไปว่า รูปแบบการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นรูปแบบการบรรยายพิเศษ และการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ (1) พัฒนาการ และแนวโน้มการให้ความคุ้มครองทางสังคม : จากอดีตสู่อนาคต (2) การให้ความคุ้มครองด้านประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ และ (3) การให้ความคุ้มครองด้านประกันสังคมแก่พลเมืองของตนในต่างประเทศ

การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 350 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศที่มีประสบการณ์ให้ความคุ้มครองประกันสังคมแก่พลเมืองของตนในต่างประเทศ และการขยายความคุ้มครองทางสังคม องค์กรด้านความคุ้มครองทางสังคมหรือความมั่นคงทางสังคมระหว่างประเทศ เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) สมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (International Social Security Association: ISSA) สมาคมการประกันสังคมอาเซียน (ASEAN Social Security Association: ASSA) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

ดร.จีรศักดิ์ สุคนธชาติ กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า “การจัดเวทีดังกล่าว นับเป็นก้าวสำคัญของการดำเนินงานเชิงรุกของสำนักงานประกันสังคม เพื่อสร้างความเป็นผู้นำด้านประกันสังคมและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างนานาประเทศ