เอสซีจี เปเปอร์ ยกระดับความเป็นผู้นำกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนา “ไอเดีย กรีน พลัส” ชูจุดขาย “รักษ์โลก คุณภาพเด่น ราคาเท่าเดิม”

เอสซีจี เปเปอร์ แนะนำ “ไอเดีย กรีน พลัส” (Idea Green Plus) นวัตกรรมกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่ออีโคไฟเบอร์ (EcoFiber) ชูจุดเด่น “กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานพิมพ์ คุณภาพสูงเทียบเท่ากระดาษผลิตจากเยื่อใหม่และราคาทัดเทียมกระดาษทั่วไป” ป้อนตลาดทดแทนกระดาษรูปแบบเดิมเพื่อลูกค้าองค์กรหัวใจสีเขียว

นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี เปเปอร์ กล่าวว่า “เอสซีจี เปเปอร์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองผู้บริโภค ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สำหรับสินค้าในกลุ่มแบรนด์ Idea ก็เช่นกัน เรามุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้แนวคิด “คิดเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” (Think for the Better) พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้กระดาษตลอดมา จนเป็นผู้นำในตลาดกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความเป็นผู้นำกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อขยายการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น จึงได้พัฒนากระดาษไอเดีย กรีน พลัส ขึ้น เพื่อต่อยอดไปยังกลุ่มลูกค้าโรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ หน่วยงานราชการ และองค์กรบริษัททั่วไป”

ปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ผลิตกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานพิมพ์คุณภาพพรีเมียม บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดที่สามารถเติบโตได้สูงถึงร้อยละ 50 ของตลาดกระดาษทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่าตลาด 2,000 ล้านบาท และเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ จึงลงทุนกว่า 500 ล้านบาทในการปรับปรุงทั้งด้าน R&D และติดตั้งเครื่องจักรสำหรับผลิต EcoFiber คุณภาพสูง เพื่อใช้ในการผลิตกระดาษคุณภาพดีต่อไป

กระดาษไอเดีย กรีน พลัส เป็นกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานพิมพ์ที่มีส่วนผสมของ EcoFiber ซึ่งเป็นเยื่อกระดาษคุณภาพสูงที่ได้จากกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วและสามารถใช้แทนเยื่อจากไม้ใหม่ ถึงร้อยละ 50 จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นกำเนิดและปลายทางของกระดาษ กล่าวคือ ช่วยลดการใช้ไม้จากป่าปลูกในการผลิตได้ถึงร้อยละ 50 และช่วยลดปริมาณขยะด้วยการนำเศษกระดาษกลับมาผลิตเป็นเยื่อ EcoFiber

“ที่ผ่านมา ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เลือกใช้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม เพราะคุณสมบัติของกระดาษด้อยกว่ากระดาษธรรมดา หรือถ้ากระดาษมีคุณภาพพรีเมียมจะมีราคาสูง แต่ด้วยศักยภาพ ความชำนาญในการผลิตกระดาษ และความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้กระดาษมีโอกาสร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม เอสซีจี เปเปอร์ จึงคิดค้นพัฒนาสูตรการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง จนได้กระดาษที่มีคุณภาพพรีเมียมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในราคาเท่ากับกระดาษพิมพ์เขียนทั่วไป” นายพันเทพ กล่าวเพิ่มเติม

นายพุทธพร แสงรัตนเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี เปเปอร์ กล่าวว่า “กระดาษไอเดีย กรีน พลัส มีเนื้อกระดาษขาว สะอาด คุณภาพระดับพรีเมียม สามารถรองรับงานพิมพ์ 4 สี และเทคนิคการพิมพ์ได้เทียบเท่ากระดาษจากเยื่อใหม่ มีความหนา 60 70 80 และ 100 แกรม เหมาะสำหรับงานพิมพ์หลากหลายประเภท อาทิ วารสาร หนังสือกฎหมาย ตำรา และคู่มือต่าง ๆ  โดยกลุ่มลูกค้าหลักที่เรามุ่งเน้นคือกลุ่มลูกค้าองค์กร กลุ่มบริษัทเอกชนที่มีหัวใจสีเขียว ที่ให้ความสำคัญต่อการลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการใส่สัญลักษณ์ EcoFiber ลงบนสิ่งพิมพ์ที่ใช้กระดาษไอเดีย กรีน พลัส เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ หากทุกคนร่วมมือกันเปลี่ยนมาใช้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม EcoFiber 50% แค่ครึ่งหนึ่งของตลาด ก็จะช่วยลดการใช้ไม้ใหม่ได้มากถึง 2,650,000 ต้น หรือเท่ากับพื้นที่เกาะเสม็ดถึง 3 เกาะ”

นายวิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “เพื่อให้เกิดการยอมรับจากนานาประเทศ ททท. จึงส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมาตลอด ผ่านการออกแคมเปญต่าง ๆ อาทิ 7 Green Fair และ เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน ในด้านการดำเนินงานของ ททท. เอง ก็มีการดำเนินงานตามนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมของเอสซีจี เปเปอร์ ช่วยให้ดำเนินตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวได้ครบถ้วนขึ้น โดยได้นำมาใช้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยที่ผ่านมา ททท. รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยลดต้นไม้ถึง 10,800 ต้น”

สามารถดูรายละเอียดของกระดาษไอเดีย กรีน พลัส เพิ่มเติมได้ที่ www.thaipaper.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Paper Call Center โทร. 0 2586 1000