เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพิ่มความสะดวก เปิดชำระเงินกู้คืนคนพิการ

นับเป็น One Stop Service ด้านการชำระบิลอย่างแท้จริง เพราะหลังจากที่ ‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส’ เปิดรับชำระเงินกู้คืนสำหรับคนพิการผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยตั้งแต่เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 จนถึงเดือนมิถุนายน 2557 พบว่ามีการชำระเงินกองทุนคืนมากขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยเดือนละ 5,000 ราย หรือปีละ 60,000 ราย ด้วยยอดชำระกว่า 46 ล้านบาท

ทั้งนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงส่งเสริมและดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ ด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ โดยจัดสรรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

การให้บริการเงินกู้ยืมสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถกู้ยืมฯ ได้ในวงเงินคนละไม่เกิน 40,000 บาท และรายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระคืนกองทุนได้ภายใน 5 ปี โดยปัจจุบันมีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ ไปแล้ว มากกว่า 100,000 รายต่อปี

จากเหตุผลดังกล่าวสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและเคาน์เตอร์เซอร์วิสจึงจัดทำ โครงการ “ร่วมกันปันสุขคืนสู่สังคม” ด้วยการเปิดบริการรับชำระเงินกู้คืนสำหรับคนพิการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทำให้คนพิการได้รับความสะดวกมากขึ้น ในการชำระคืนเงินกู้ยืม และยังส่งผลดีอีกประการนั่นก็คือทำให้กองทุน ฯ ได้รับเงินคืนมากขึ้นด้วย ซึ่งจะทำให้มีเงินนำไปให้คนพิการรายอื่น ๆมากู้ยืมได้ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีคนพิการรายใหม่มาขอกู้ยืมปีละ 10,000 ราย

เพื่อความสะดวก คนพิการทุกท่านสามารถมาชำระเงินกู้ยืมคืนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั้ง 9,000 สาขา ทั้งในเซเว่น อีเลฟเว่นที่เปิดชำระ 24 ชั่วโมง และจุดชำระอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี 2557