ไทยพาณิชย์จัดทัพใหม่ ตั้ง 2 ผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้น CEO และ President แทนกรรณิกา

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการประกาศแต่งตั้งผู้บริหาระดับสูง เป็นผลมาจากการที่ กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในวันที่ 2 เมษายน 2558

คณะกรรมการธนาคาร จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารระดับสูง โดยแต่งตั้งผู้บริหารธนาคาร 2 คน คือ อาทิตย์ นันทวิทยา นั่งตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ ญนน์ โภคทรัพย์ ขึ้นเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President)มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

โดยผู้บริหารทั้งสองจะรายงานตรงต่อ “ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย” ประธานกรรมการบริหาร ส่วนกลุ่มงานต่างๆ ของธนาคารต่างๆ รายงานต่อ “กรรมการผู้จัดการใหญ่” เช่นเดิม ในขณะที่ตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” จะรับผิดชอบหลักในด้านยุทธศาสตร์ และนโยบาย ซึ่งผู้บริหารทั้งสองจะทำงานร่วมกัน และมีบทบาทในการพิจารณาและตัดสินเรื่องสำคัญๆ และรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

การปรับโครงสร้างของธนาคารไทยพาณิชย์ครั้งนี้ เพื่อรับมือกับความท้าทาย ทั้งความต้องการของลูกค้าซับซ้อนมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันแปร เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ตลอดจนกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับเข้มงวดมากขึ้น ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง