แบรนด์ทรงพลังที่สุดแห่งปี 2014

ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการสำรวจ แบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ปี 2014 ใน 6 ประเภทหลัก แบ่งเป็น 32 กลุ่มผลิตภัณฑ์

โดยวัดพลังของแบรนด์จาก 4 ด้าน ได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์, ความชื่นชอบที่มากกว่า, การใช้ผลิตภัณฑ์จริง และภาพลักษณ์ในมุงมองผู้บริโภคต่อแบรนด์