แข่งขันยังไง ให้ได้ทั้ง “คุณภาพ" และ ”คุณธรรม”

เรื่องโดย : ดร.ธเนศ ศิริกิจ

 

การแข่งขันในการตลาดปัจจุบัน ต้องมีระบบมาตรฐาน  “คุณภาพ” “คุณธรรม” (Quality  and  Ethics)

ได้เห็นการแข่งขันธุรกิจปัจจุบัน ส่วนใหญ่มุ่งสร้างความพึงพอใจ หรือ Satisfaction  การสร้างความพึงพอใจไม่พอ ต้องสนอง Need และ Want ด้วย

เรามองปัจจุบัน ทุกองค์กรจะมุ่ง Standardization หรือมาตรฐาน  ซึ่งตามแนวคิดสมัยนั้น จะมีรูปแบบ

Management = Standardization+ Improvement

และการดำเนินธุรกิจปัจจุบันนั้น ควรจะมองในเรื่องประเด็นต่างๆ คือ


           
● มุ่งเน้นบริหารงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมองแบบองค์รวม (Holistic) การมองแบบนี้โดยยึดหลักให้ทุกคนมีส่วนร่วม

การมองมุ่งเน้นทุกคนมีส่วนร่วมนั้น เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่ดีและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพราะหลักการบริหารงาน จะมี 3 ประการ คือ
– เพื่อลูกค้า
– เพื่อพนักงาน
– เพื่อสังคม
ซึ่งเป็น 3 สิ่งที่ธุรกิจต้องมองในปัจจุบัน

● บริหารงานโดยอาศัยข้อเท็จจริง (Management  by Fact) เป็นสิ่งที่พูดกันบ่อย สำหรับ Management by Fact แต่สิ่งสำคัญต้อง Action ให้เกิดด้วย การบริหารข้อเท็จจริงทั้งผู้บริหาร และทุกคนในองค์กรต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง ยอมรับความคิดเห็นทกคนในองค์กร เพราะทุกคนในองค์กรคือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร (Stakeholders)


       
●ยึดหลักบริหารงาน โดยการแก้ไขปัญหาเชิงป้องกันมากกว่าแก้ไขภายหลัง ส่วนใหญ่จะใช้ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Action) 

โดยต้องนำเอาบทเรียนหรือ Case Study ต่างๆ มาเกิดการเรียนรู้ (นำไปปฏิบัติและเกิดการพัฒนา) ซึ่งสิ่งสำคัญ คนในองค์กรทั้งผู้บริหารและพนักงานต้องเปิดใจที่จะพูดความจริงซึ่งกันและกันครับ

● มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ โดยยึดหลักทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก (Internal Customer และ External Customer)
‒ ลูกค้าภายนอก คือ ผู้มาใช้บริการ ติดต่อธุรกิจ ชุมชน สังคมรอบๆธุรกิจท่าน
‒ ลูกค้าภายใน คือ บุคลากรทุกคนในองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่ ธุรกิจจะเน้นลูกค้าภายนอกจนหลงลืมลูกค้าภายใน


                              
แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจาก “ผู้นำ” (Leader) ต้องมีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร เพราะผู้นำจะเป็นผู้กำหนดทิศทาง เป้าหมาย (Objection and Gold) ดังนั้นผู้นำ Leader ไม่พอ ต้องมี Leadership หรือภาวะผู้นำด้วย

หากมองคุณภาพ คุณธรรมนั้นจะต้องไปด้วยกัน 

“การสร้างความไว้วางใจ (Creating & Trust) จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการผู้นำที่มีความน่าเชื่อถือ (Credibility) และน่าไว้วางใจ (Trust)”

ความน่าเชื่อถือจะเกิดขึ้นได้  ต้องมอง 4  ประเด็นคือ
1. ความซื่อสัตย์ (Honesty) ของผู้นำ ทั้งความซื่อสัตย์ต่อองค์กร  ลูกค้าและพนักงาน (ลูกน้อง)
2. ความรู้ความสามารถ (Competence) ความสามารถคือ เก่งทั้งงานและเก่งคนด้วย ต้องรู้จักบริหารงานและบริหารคนพร้อมๆกัน (จะเก่งอย่างใดอย่างหนึ่ง คงจะไม่ได้)
3. ความสามารถในการถ่ายทอดและการสื่อสาร (Communication)
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่อยู่ในองค์กร (Connection)

ดังนั้นเมื่อมีมาตรฐาน (Standardization) และคุณภาพ (Quality) แล้ว หวังว่า ผู้นำ อย่าลืม “คุณธรรม” (Ethics) ด้วยนะครับ
          
ดร.ธเนศ ศิริกิจ : ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์การตลาด/อาจารย์ ในระดับปริญญาโท หลายสถาบัน, นักวิชาการ และวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน
Email : s_thaneth @yahoo.com