ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังสานต่อโครงการ “โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง” ปี 2

ภาครัฐ-องค์กรเอกชนผนึกกำลัง เดินหน้าต่อยอดโครงการ “โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง” ปี 2 หวังให้คนรุ่นใหม่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป เห็นถึงปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์ และสร้างทัศนคติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญหา พร้อมเสนอแนวทางจัดโครงการต่อเนื่อง

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เปิดเผยว่า โครงการ “โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง” เกิดจากความร่วมมือกันขององค์กรต่าง ๆ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย (TECA) บริษัท ทรูวิชันส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท โมชั่น พิคเจอร์ส แอสโซซิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (MPA) และ บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด โดยมุ่งเน้นรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ และผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน  ตระหนักถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความสำคัญกับปัญหาด้านการละเมิดลิขสิทธิ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นพิเศษ ด้วยหวังว่าคนรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ใช้งานสื่อออนไลน์จะได้รับรู้ถึงปัญหา และผลเสียของการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน   เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และร่วมสร้างสรรค์สังคมที่มีการเคารพสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายในประเทศ และสร้างภาพลักษณ์อันดี ให้แก่ประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ได้มีการจัดงานเสวนา ในหัวข้อ “รับรู้ และเข้าใจ การละเมิดลิขสิทธิ์ในไทยไม่ใช่เรื่องเล่นๆ” เพื่อต้องการให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงผลเสีย และความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ และจากการประเมินผลของโครงการ “ โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง” ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ก.พ. 2557 ได้ทำการสำรวจและได้ผลสรุปว่าอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ในประเทศไทยโดยรวมมีประมาณ 76% และเกือบ 50% ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกๆเดือน หรือมากกว่านั้น และมากกว่า 1ใน4ของทั้งหมดใช้งานลิขสิทธิ์บ้างตามแต่โอกาส แต่โอกาสมีเพียงประมาน1ใน4ที่ตอบว่าไม่เคยละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ผลลัพธ์ที่ได้แสดงถึงการแพร่กระจายของการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ในประเทศไทยได้อย่างชัดเจน ซึ่งคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนมากจะทำเป็นประจำ อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน  ซึ่งเพลงและหนังมีอัตราเฉลี่ยที่สูงกว่า โดย 1 ใน 3 มีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นประจำ ส่วนการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และรายการโทรทัศน์มีประมาณ 45%โดยการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์มีการละเมิดมากกว่าลิขสิทธิ์ทั่วไป

ดังนั้นจึงอยากให้ประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าร่วมโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นลำดับขั้นตอนโดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเริ่มต้นที่การเกิดความตระหนักและความรู้ แล้วเกิดความเชื่อและทัศนคติ ท้ายที่สุดจึงเกิดความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ก็จะมีการสานต่อ โครงการดังกล่าว ภายใต้ข้อเสนอแนะ คือ 1.ให้ดำเนินโครงการ “โหลดเล่นๆก็เป็นเรื่อง’’ ต่อโดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงอายุ 14-25 ปี 2. เน้นการศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ การ์ตูนอนิเมชัน คลิปวีดีโอ และเกมส์เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะเข้าถึง กลุ่มคนรุ่นใหม่ 3. ศึกษาผลกระทบในจุดนี้ไม่ใช่การเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่เป็น อิทธิพลที่มีผลต่อความคิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ และเพื่อให้โครงการได้ผลมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการผลักดันทางอื่น ร่วมด้วยเช่น การบังคับใช้ทางกฎหมาย และ 4.พิจารณาวิธีที่จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลทางดิจิตอลที่ถูกลิขสิทธิ์ให้ ง่ายขึ้น และคนทั่วไปสามารถหาซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม