63 ปีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงานครบรอบวันสถาปนา 63 ปี ได้รับเกียรติจาก  นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดี  โดยมี นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ให้การต้อนรับ ทั้งยังมีการแสดงจากข้าราชการกรมฯ  เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม 41202 ชั้น 12 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ภายในงานดังกล่าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทและภารกิจหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน ได้แสดงถึงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการกระตุ้นยอดส่งออกไทยและการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEs ให้มีความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากร ระบบการทำงาน ตลอดจนระบบข้อมูลการค้า และพยายามนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกรมฯ อย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ก็จะยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ประกอบการ หรือสามารถสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่น่าสนใจต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางทาง http://www.ditp.go.th หรือสอบถามรายละเอียดผ่านทางคอลล์ เซ็นเตอร์ 1169