กสทช.เปิดโผรายการทีวีโดนใจคนดู ไม่พ้น ข่าว-ละคร-เกมโชว์


by admin
30-10-2015 00:00:00

จากผลการสํารวจ “พฤติกรรมการบริโภคสื่อของไทย” จัดทำโดยสํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พบว่า ผู้รับชมรายการโทรทัศน์ช่องรายการต่างๆ ระหว่าง ช่องทีวีดิจิทัลใหม ช่องเคเบิลทีวี และช่องทีวีดาวเทียม นั้นมีความนิยมในการรับชมประเภทรายการที่มีการนํามาออกอากาศที่แตกต่างกัน

ช่องอนาล็อกทีวีนั้น คนส่วนใหญ่นิยมดูรายการ ข่าว/วิเคราะห์ข่าว รายการละครหลายตอน และรายการเกมโชว์ แข่งขันตอบปัญหาในสัดส่วนมากที่สุด

ทีวีดาวเทียม รายการที่เป็นที่นิยมคือรายการสารคดีข่าว/สังคม/สัตว์ ตามมาด้วย รายการข่าว/วิเคราะหข่าว รายการเพลง และภาพยนตรไทยและต่างประเทศเรื่องยาว

รายการเคเบิลทีวี รายการที่นิยมอันดับต้นๆจะใกล้เคียงกับช่องทีวีดาวเทียม คือรายการข่าว/วิเคราะห์ข่าว รายการสารคดีข่าว/สังคม/สัตว์ และภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศเรื่องยาว

เมื่อพิจารณาในภาพรวมตามประเภทรายการโทรทัศน์ที่ประชาชนนิยมรับชมเฉลี่ยจากในทุกช่องทาง พบว่า รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าว เป็นประเภทรายการที่ประชาชนรับชมมากที่สุด รองลงมาคือรายการละครหลายตอน และรายการเกมโชว/การแข่งขัน

เป็นที่สังเกตได้ว่าช่องรายการทางเคเบิลหรือทีวีดาวเทียมที่เป็นที่นิยมของประชาชนนั้นจะเป็น ช่องรายการประเภทที่นอกเหนือจากที่มีออกอากาศในช่องฟรีทีวี ซึ่งมักเป็นช่องรายการเฉพาะทางจริงๆ ที่ไม่คอยเห็นในช่องฟรีทีวี อาทิ รายการสารคดี รายการเพลง ภาพยนตร์เรื่องยาว หรือแม้แต่รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าว ที่เป็นช่องรายการเฉพาะที่ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีช่องรายการข่าว ในช่องฟรีทีวีปกติ (โทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดิน) คนมักนิยมรับชมรายการกลุ่มนี้จากช่องเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม เน้นการนําเสนอข่าว รายการคุยข่าวต่อเนื่องทั้งวัน แต่เนื่องจากปัจจุบัน ด้วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่มีจํานวนช่องเพิ่มมากขึ้น และแบ่งช่องรายการตามหมวดหมู่ 

ช่องรายการข่าวสารและสาระก็เป็นหนึ่งในหมวดที่เกิดขึ้นใหม่ถึง 6 ช่องรายการ สอดคล้องกับรายการที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในช่องดิจิทัลใหม่ ก็คือรายการประเภทข่าว/วิเคราะห์ข่าว นอกจากนี้ยังเห็นถึงแนวโน้มจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดินเพียง หรือฟรีทีวีอย่างเดียวก็ครอบคลุมในทุกเนื้อหารายการที่ประชาชนต้องการแล้ว

แนะทีวีดิจิทัลอยากเกิดต้องเน้นรายการพิเศษ ในขณะที่ช่องรายการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมก็จะมีไว้ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มคนที่ต้องการรับชมช่องพิเศษ ไม่มีในฟรีทีวีซึ่งมักจะเป็นรายการที่ต้องซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศมาออกอากาศต้องเสียค่าสมาชิกเพิ่ม 

โดยหลักๆ แล้วคนจะรับชมรายการจากฟรีทีวี (ระบบภาคพื้นดินมากกว่า) เพราะมีความหลากหลาย ทั้งรายการข่าว ละคร เกมโชว์ อย่างไรก็ตาม หากช่องฟรีทีวี ต้องการเข้าถึงคนดูมากขึ้น อาจทำได้ด้วยการเพิ่มเนื้อหารายการพิเศษเฉพาะทางไปในผังรายการ เพื่อเข้าถึงผู้ชมเฉพาะกลุ่มให้ได้มากยิ่งขึ้น

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter