เกาหลี พา ผปก.จับคู่ธุรกิจกับ SMEs ไทย และให้ความช่วยเหลือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ SMEs ไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Small and Medium Business Association : SMBA ซึ่งเป็นองค์กรกลางภาครัฐด้าน SME ของเกาหลีใต้ จัดประชุมทวิภาคีความร่วมมือด้าน SMEs ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายและข้อมูลในการพัฒนา SMEsและมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั้งสองฝ่าย ณ โรงแรมโซฟิเทล บางกอก สุขุมวิท โดยมีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกว่า 50 ราย

นางสาลินี วังตาล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า  ตลาดการค้าของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และมีความโดดเด่นในการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโดยเฉพาะในเรื่อง IT ด้านวิศวกรรม เคมีภัณฑ์และเครื่องสำอาง และเกาหลีใต้มีศูนย์บ่มเพาะ (Innovation Center) ภายใต้ SMBA ที่ให้ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการ จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศเกาหลี และอีกด้านหนึ่ง SMEs ไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการร่วมลงทุนกับเกาหลีด้วย

ผอ.สสว. เผยว่า เมื่อ 21-24 มีนาคมที่ผ่านมา สสว.ได้นำผู้ประกอบการไทยและคณาจารย์ที่สอนหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจ SME ร่วมคณะของดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการหารือในประเด็นต่างๆ ในการส่งเสริม SME ซึ่งในวันนี้ได้พูดคุยรายละเอียดเพื่อทำให้ข้อเสนอช่วยเหลือ SME ไทยของฝ่ายเกาหลีเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ SMBA โดย Mr.Baek Woonmann Director General of Business Management  Bureau ได้เสนอโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ SME ไทย เรื่องที่สำคัญดังนี้คือ

1.การให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย (Start up) 3 กิจการที่เน้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่สนใจไปเปิดตลาดในเกาหลี ได้ไปเรียนรู้ที่ศูนย์บ่มเพาะของเกาหลี 1 ปี  ซึ่งสสว.จะคัดเลือกผู้ประกอบการ Start Up ที่มีศักยภาพสูงจากศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีและจะเน้น Start Up ซึ่งผลิตสินค้าประเภทที่เกาหลีมีความชำนาญเป็นพิเศษ ได้แก่ เครื่องสำอาง IT และวิศวกรรมเครื่องกล เช่น หุ่นยนต์ เพื่อไปรับการบ่มเพาะที่เกาหลีต่อไป

2. เกาหลีเปิดโอกาสให้ SMEs ไทยไม่จำกัดจำนวน แสดงความประสงค์ในเรื่องนวัตกรรมที่อยากได้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น โดยสสว. จะส่ง list รายการนวัตกรรมที่ SMEs ไทยต้องการให้ SMBA และ SMBA จะสรรหาผู้ประกอบการเกาหลีทีมีนวัตกรรมดังกล่าวมาพัฒนาให้ SMEs ไทย โดยมีจุดมุ่งหมายสุดท้ายเพื่อให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่าง SMEs เกาหลีและไทย ต่อไป

นอกจากนี้ SMBA เสนอการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยเป็นการนำนโยบายการพัฒนา SME มาสู่การปฏิบัติให้ได้ผลจริง ทั้งในเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการและนโยบายการสนับสนุนด้านการวิจัย โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ จะสามารถดำเนินการได้ภายในครึ่งหลังของปี 2559

SMBA ขอให้สสว. ช่วยประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ในภาครัฐของไทย เพื่อให้นักธุรกิจเกาหลีที่มาทำการค้าในไทย ได้รับความสะดวกมากขึ้น เช่น ในเรื่องวีซ่าและจำนวนนักธุรกิจเกาหลีต่อจำนวนแรงงงานไทย เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้อยู่ในความดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ

นอกจากนี้ SMBA ยังได้นำผู้ประกอบการของเกาหลีจำนวนหนึ่งมาประเทศไทยเพื่อทำ Business Matching กับ SMEs ไทยในกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์การแพทย์ และ IT เป็นต้น