อินทัช ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงการประกาศแต่งตั้งคุณฟิลิป เชียง ชอง แทน ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้นผ่านบริษัทสรรหาบุคลากรชั้นนำระดับนานาชาติ เป็นเวลากว่าหนึ่งปีเพื่อคัดสรรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเป็นมืออาชีพ และมีภาวะความเป็นผู้นำเพื่อดูแล ลูกค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

ด้วยประสบการณ์ประกอบกับความเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ ทั้งจากองค์กรชั้นนำภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า คุณฟิลิปจะเป็นผู้นำที่สามารถนำพาองค์กรสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างเข้มแข็ง และสามารถสร้างโอกาสให้กับกลุ่มอินทัชในการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในภายหน้า

ดร.วิรัช  อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวว่า “สำหรับช่วงเวลาจากนี้ไป จะเป็นช่วงการก้าวผ่านความท้าทายทั้งจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งก้าวไปสู่สังคมดิจิตอล อันจะทำให้บริษัทต้องเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผมมีความเชื่อมั่นในคุณฟิลิปว่าเป็นผู้นำที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง”

นายชลาลักษณ์ บุนนาค กรรมการอิสระ กล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพ ความเข้าใจในธุรกิจค้าปลีกผสานรวมกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่มีต่อผู้บริโภคของไทย ประกอบกับประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน การธนาคารของคุณฟิลิป จะนำมาซึ่งโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ๆ ให้กับกลุ่มอินทัช คุณฟิลิปได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการอิสระ ด้วยความเชื่อมั่นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมยิ่งต่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    ผู้ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่ก้าวต่อไป ผมรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสดังกล่าว”

นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า “ด้วยกระบวนการสรรหาซึ่งตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นเวลากว่าหนึ่งปี คุณฟิลิปได้รับการคัดเลือกเข้ามาในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ  ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า คุณฟิลิปเป็นผู้มีวิสัยทัศน์   มีกลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกลุ่มอินทัช ผมมีความเชื่อมั่นว่าคุณฟิลิปจะสามารถนำพาองค์กรให้ก้าวทันกับสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง สำหรับการบริหารงานภายใน คุณฟิลิปจะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนา เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น คุณฟิลิปเป็นผู้มีความคุ้นเคยและเข้าใจในวิถีความเป็นไทย อีกทั้งมีคู่สมรสเป็นคนไทย (คุณอิ่มใจ) นอกจากนี้คุณฟิลิปยังสามารถพูดและเข้าใจภาษาไทยได้อย่างลึกซึ้ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีความคาดหวังสูงด้วยเชื่อมั่นต่อตัวคุณฟิลิปว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าขององค์กร“

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวว่า “ผมเป็นผู้หนึ่งในคณะกรรมการที่คัดเลือกคุณฟิลิปมา คุณฟิลิปจบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านบริหารธุรกิจ เคยทำงานด้านการเงินและการธนาคาร ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถที่มีคุณค่า ประกอบกับอินทัชเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนและบริหารจัดการการลงทุน การที่คุณฟิลิปได้มาร่วมงานกับบริษัท ความรู้ความสามารถดังว่านี้นับว่ามีประโยชน์และสามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการแสวงหาและขยายการลงทุนของบริษัทไปในธุรกิจด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต  นอกจากนี้ คุณฟิลิปทำงานในระดับบริหารและอยู่ในวัยที่เหมาะสม จากการที่ได้ร่วมงานกับคุณฟิลิปมาระยะหนึ่ง ผมพบว่า คุณฟิลิปเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นสูงในการทำงาน มีความคิดริเริ่มพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งสำคัญต่อภารกิจและยังประโยชน์ให้เกิดต่อบริษัท ผมมีความเชื่อมั่นว่าคุณฟิลิปจะเป็นกำลังสำคัญของบริษัทต่อไป”

นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า  “ผมได้สังเกตเห็นและมีความชื่นชมในความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการบริหารงานของคุณฟิลิปเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา คุณฟิลิปได้แสดงวิสัยทัศน์และมีความชัดเจนในทิศทางที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของกลุ่มอินทัชมีความก้าวหน้า และเกิดความสำเร็จ รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจที่มีอยู่สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรุดหน้ายิ่งขึ้น”

นายไพบูลย์  ภาณุวัฒนวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยคม กล่าวว่า “คุณฟิลิปเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในภารกิจและกลยุทธ์ของกลุ่มอินทัชอย่างชัดเจน มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร เห็นได้จากการริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์หลายโครงการ รวมถึงความตั้งใจที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทในกลุ่ม คุณฟิลิปเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ผมเชื่อมั่นว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้บริหารของกลุ่มอินทัช”

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กล่าวว่า “ผมเชื่อมั่นว่าธุรกิจของกลุ่มอินทัชจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนอนาคตของสังคมไทย ผมรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ กลุ่มอินทัชเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเป็นมืออาชีพ มีการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง มีคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระ และมีความทุ่มเท อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พวกเราพนักงานได้ประสบความสำเร็จในการทำงานสำคัญๆ ผมมีความมุ่งมั่นที่จะนำพากลุ่มอินทัชก้าวไปข้างหน้า พร้อมสนับสนุนแผนงานของภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้ลูกค้าและคนไทยทั้งประเทศสามารถเข้าถึง เชื่อมต่อ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างทั่วถึง” 

“การปรับเปลี่ยนองค์กรให้เกิดความคล่องตัวและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้สภาพแวดล้อมและการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นในปัจจุบัน ทำให้ผมรู้สึกมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีความโดดเด่นให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา ด้วยการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เหนือกว่าความคาดหวัง ซึ่งถือเป็นความท้าทาย และเป็นการยืนยันว่าพนักงานและผู้บริหารของกลุ่มอินทัชนั้น มีความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อก้าวอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต” นายฟิลิป กล่าวเพิ่มเติม

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรรมศาสตร์ สาขาอิเล็คทรอนิกส์ จากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายฟิลิปเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมากกว่า 27 ปี เคยทำงานกับบริษัท เอทีแอนด์ที (ประเทศไทย) และประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจบริการด้านการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวมถึงบริษัท จีอี แคปปิตอล ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา