AIS

Profile
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS หนึ่งในกลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น เริ่มจากเป็นผู้ประกอบการให้เช่าคอมพิวเตอร์ ต่อมาขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจได้รับสัมปทานเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ Analog Cellular 900 และระบบ Digital GSM

ปัจจุบัน AIS มีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 90% ของพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อาศัยมากที่สุดเมื่อเทียบกับรายอื่นๆ ถือเป็นจุดแข็งและจุดขายของบริการ ลูกค้าของ AIS ปัจจุบันมีประมาณ 13.2 ล้านราย เป็นลูกค้าในพื้นที่ภูมิภาคประมาณ 8 ล้านราย ครองส่วนแบ่งตลาดมือถือเป็นอันดับหนึ่งของไทย คิดเป็นประมาณ 60%

Products
ให้บริการระบบโทรศัพท์มือถือ เป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม

Website
www.ais.co.th