Swensen’s

Profile
Swensen’s ก่อตั้งขึ้นโดย Earle Swensen ซึ่งต้องการที่จะมีร้านไอศกรีมส่วนตัวจึงได้ทำการเปิดร้านไอศกรีมขึ้นที่ San Francisco ในปี 1948 ส่วนในประเทศไทย The Minor Food Group คือบริษัทผู้ได้รับแฟรนไชส์

Products
ไอศกรีมทั้งร้านและแบบบรรจุหีบห่อรวมถึง delivery

Website
www.swensens.com.sg