Cathay Pacific

Profile
Roy C Farrell ชาวอเมริกันกับ Sydney H de Kantzow ชาวออสเตรเลีย ก่อตั้ง Cathay Pacific Airways ในฮ่องกงเมื่อปี 1946 โดยนำชื่อมาจากบาร์ในโรงแรม Manila Hotel

เริ่มต้นจากการบินไปมะนิลา กรุงเทพฯ สิงคโปร์ และเซี่ยงไฮ้ ในปี 1948 บริษัทการค้าแห่งหนึ่งในฮ่องกงชื่อว่า Butterfield & Swire (ปัจจุบันเป็น Swire Group) เข้ามาถือหุ้น 45% และควบคุมการบริหารงานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

Products
บริการสายการบินระหว่างประเทศ และเส้นทางบินภายในประเทศทั้งหมด