Japan Airline

Profile
ก่อตั้งในปี 1951 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ใช้ชื่อย่อที่รู้จักกันทั่วไปว่า JAL เริ่มจากให้บริการสายการบินในประเทศและประเทศใกล้เคียงจนเปิดเส้นทางไป New York สหรัฐอเมริกาในปี 1966 แล้วพัฒนามาเป็นสายการบินนานาชาติเต็มรูปแบบในที่สุด

Product
บริการสายการบินระหว่างประเทศ และเส้นทางบินภายในประเทศทั้งหมด