Kodak

Profile
Eastman Kodak Company ก่อตั้งเมื่อปี 1888 โดยนาย George Eastman ผู้คิดค้นกล้องถ่ายรูป “Kodak Number One” ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้คนโดยทั่วไป เขาเป็นผู้ที่เปลี่ยนความเชื่อที่ว่าการถ่ายภาพเป็นเรื่องยากและต้องอาศัยกระบวนการที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครก็สามารถทำได้ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “คุณเพียงแค่กดปุ่ม ที่เหลือเป็นหน้าที่ของเรา” (You press the button, we do the rest)

Kodak (Thailand) Co., Ltd. เป็นสาขาหนึ่งของ Eastman Kodak Company ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม ปี 1965 โดยได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 1968 มีสำนักงานอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต ปัจจุบัน Kodak (Thailand) มีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 190 คน ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการนำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภ ัณฑ์การถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับวงการอุตสาหกรรม ประกอบด้วยสินค้าหลักทั้งสิ้น 6 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ถ่ายภาพทั่วไป ผลิตภัณฑ์ถ่ายภาพมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ดิจิตอลและโสตทัศนูปกรณ์ ฟิล์มภาพยนตร์และโทรทัศน์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ บริหารระบบการจัดเก็บข้อมูลสำนักงาน

Products
– ฟิล์มถ่ายรูป
– กล้องถ่ายรูป ทั้งแบบใช้ฟิล์มและแบบดิจิตอล