Singapore Airline

Profile
สายการบิน Malayan Airways เริ่มดำเนินงานในปี 1947 จากนั้นในปี 1963 เปลี่ยนชื่อเป็น Malaysian Airways และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปี 1966 เป็น Malaysian-Singapore Airlines หรือชื่อย่อว่า MSA จากการร่วมหุ้นกันของรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลสิงคโปร์ และในที่สุด ปี 1972 ก็แยกออกมาเป็น Singapore Airlines โดยบริษัทเดิมเปลี่ยนชื่อเป็น Malaysia Airlines สืบต่อมา

Product
บริการสายการบินระหว่างประเทศ และเส้นทางบินภายในประเทศทั้งหมด