มหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาออสเตรเลียในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ทำให้การศึกษาในออสเตรเลียโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาแห่งใหม่ของโลก

จำนวนนักเรียนจากต่างประเทศที่เข้ามาเรียนที่ออสเตรเลียมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรวมถึงนักเรียนไทยด้วยเช่นกัน โดยที่เหตุผลหลักอาจจะมาจากค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่ต่ำกว่าประเทศศูนย์กลางการศึกษาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา และอังกฤษ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของออสเตรเลียเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล โดยมีมหาวิทยาลัยของเอกชนไม่มากนัก นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาที่เน้นทางด้านวิชาชีพที่เรียกว่า TAFE ซึ่งเป็นของรัฐบาลเช่นกัน ให้บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จึงต้องพึ่งพางบประมาณหลักจากภาครัฐบาล ทำให้มีแนวทางที่จะให้มหาวิทยาลัยออกจากระบบ มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนในแง่โครงสร้างรายได้ และเช่นเดียวกับที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยว่าจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย ทำให้มีการปรับตัว แก้กฎหมาย และปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยในหลายๆ รูปแบบในช่วงที่ผ่านมา โดยแนวทางหนึ่ง คือ เพิ่มการรับนักศึกษาจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป้าหมายหลักคือ การเพิ่มรายได้

มหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงไม่ใช่เป็นแค่เพียงหอคอยงาช้างเท่านั้น แต่ต้องเพิ่มบทบาทในการให้บริการ ขายสินค้า และบริหารแบรนด์ของตัวเองด้วย