มือถือ

ทุกวันนี้มือถือกลายเป็นปัจจัยที่ห้าของมนุษย์ไปแล้ว ประเทศออสเตรเลียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มือถือกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วเช่นกัน

ทุกวันนี้มือถือได้ผสมผสานเทคโนโลยีด้านหน้าจอสี, เสียง, กล้องถ่ายรูป, วิทยุ, อินเทอร์เน็ต ที่ทำให้มือถือเป็นมากกว่าอุปกรณ์ที่ใช้โทรออกกับรับสายเข้า กอปรกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเองที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีการบริโภคมือถือรุ่นใหม่ๆ อย่างบ้าคลั่ง มือถือจึงกลายเป็นอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงแบบเคลื่อนที่ได้ที่ดีที่สุด มือถือได้ก่อให้เกิดช่องว่างทางการตลาดใหม่ๆ กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดของผู้ผลิตและผู้ขาย เป็นช่องทางในการจับจ่ายซื้อสินค้า เครื่องมือสำหรับบอกทิศทาง ไปจนถึงกลายเป็นเงินตราในรูปแบบใหม่

International Telecommunications Union รายงานว่า ปี 2002 เป็นปีแรกที่จำนวนมือถือที่จดทะเบียนใช้งานทั่วโลก (มากกว่า 1,150 ล้านเลขหมาย) มีมากกว่าจำนวนโทรศัพท์แบบใช้สาย (ประมาณ 1,130 ล้านเลขหมาย) ในขณะที่ในปี 1991 โทรศัพท์แบบใช้สายมีมากกว่ามือถือ 34 เท่า

The Economist ก็เพิ่งรายงานเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนมือถือกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา โดยพบว่า เมื่อจำนวนมือถือเพิ่มขึ้น 10 เครื่อง ต่อประชากร 100 คน จะส่งผลให้จีดีพีเติบโตประมาณ 0.6%

สำหรับประเทศออสเตรเลีย จำนวนผู้ใช้มือถือก็มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยในปี 1997 จำนวนมือถือจดทะเบียนมีประมาณ 4,578,000 เลขหมาย แต่ในปี 2003 จำนวนมือถือจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 14,347,000 เลขหมาย ปัจจุบัน 70% ของประชากรประเทศออสเตรเลียมีมือถือใช้

ผู้ให้บริการมือถืออันดับหนึ่งในตลาด คือ Telstra รองลงมา คือ Optus, Vodafone และ Hutchison ตามลำดับ