Shelf Talks

ป้ายโฆษณาที่มีให้เห็น และระบาดไปทั่วห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่พื้น ป้ายติดรถเข็น และแม้แต่ตามจุดชั้นวางสินค้า ที่เรียกกันว่า Shelf Talks คือสื่อที่อยู่ใกล้กับผู้บริโภคมากที่สุดในเวลาที่ผู้บริโภคกำลังตัดสินใจซื้อสินค้า โดยเฉพาะนักช้อปตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งใจอยู่แล้วที่จะควักเงินซื้อ

Shelf Talks ที่มีหลากรูปแบบ ทั้งแบบกล่องวางแผ่นพับ กล่องที่มีระบบเซ็นเซอร์เดินผ่านแล้วมีเสียงบรรยายสรรพคุณสินค้า และกล่องที่มีจอภาพเป็น 3 มิติ ล้วนแล้วแต่มีส่วนทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจหยิบสินค้าลงรถเข็นทั้งนั้น