“Vodafone” ลดค่าโทร

พื้นที่ทวีปยุโรปที่ขณะนี้แทบจะรวมเป็นหนึ่งเรียกรวมเป็นสหภาพยุโรป ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินที่ใช้สกุลเดียวกันเรียกเป็น ”ยูโร” การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หลายประเทศผนึกกันต่อรองในนามเป็นหนึ่งเดียวกัน จนล่าสุดดูแลประชากรของประเทศตัวเองในการใช้บริการฮัลโหลข้ามประเทศ

จากเอกสารของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป รายงานว่า ได้ยื่นข้อเสนอให้บริษัทสื่อสารในยุโรปคลดค่าโทรศัพท์ข้ามเครือข่ายระหว่างประเทศ (โรมมิ่ง) จนล่าสุด บริษัท Vodafone ประกาศลดค่าโทรลงประมาณ 40% ในเดือนเมษายน 2550 เหลือ 0.55 เซนต์ยูโร ต่อนาที เทียบกับปัจจุบันอยู่ที่ 0.90 เซนต์ยูโร

การลดค่าโทรครั้งนี้ Vodafone ประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าทำให้ลูกค้าจำนวนกว่า 30 ล้านรายที่เดินทางประจำในทวีปยุโรปได้ประโยชน์ทันที