ปีแห่งประวัติศาสตร์

ปี พ.ศ. 2549 เป็นปีที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะถูกบันทึกไว้ จากบุคคลที่ได้รับการยกย่องของโลกถึง 2 ท่านด้วยกัน ปีนี้ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเป็นการครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก

นอกจากจะเห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อในหลวง ไม่ว่าจะเป็นการพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง การพร้อมใจกันรอรับเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม จนกลายเป็นภาพที่ประทับใจไปทั่วโลก

ด้วยพระบารมีและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์มายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือแม้แต่การที่พระองค์ช่วยเยี่ยวยาหาทางออกให้กับวิกฤตทางการเมืองที่ผ่านมา จนทำให้เหตุการณ์ที่ทำท่าจะบานปลายยุติลงได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดหลายปี จนได้รับรางวัล Special Lifetime Achievement Award โดยมี โคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ เป็นผู้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

เป็นการสะท้อนอย่างชัดเจนว่า นอกจากพระองค์จะทรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งแผ่นดินที่สถิตอยู่ในใจคนไทยเสมอมาแล้ว พระราชกรณียกิจของพระองค์ยังได้รับการยกย่องในระดับสากล

อีกบุคคลที่ต้องกล่าวถึงในปีนี้ ก็คือ ปีแห่งวาระ “100 ปี ท่านพุทธทาส” ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อเผยแผ่ “ธรรมะ” และไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ผลงานและคำสอนของท่านก็ยังได้รับการยอมรับเสมอมาในทุกวงการ และไม่ใช่เฉพาะไทย แต่ยังเป็นระดับโลก

ล่าสุด องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ยังประกาศให้ “พุทธทาสภิกขุ” เป็นบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี 2549-2550 เป็นรางวัลเดียวกับที่บุคคลอย่าง ซิกมันด์ ฟรอยด์ บิดาแห่งจิตวิทยาของโลก ชาวออสเตรีย ผู้คิดค้นทฤษฎีฟรอยด์ และอมาดิอุส โมสาร์ท นักไวโอลินชื่อดังของโลก ชาวออสเตรีย ได้รับมาแล้วก่อนหน้านี้

ด้วยปัจจัยเหล่านี้เอง นิตยสาร POSITIONING จึงได้คัดเลือก “บุคคล” ที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงหรือขับเคลื่อนประเทศไทย ในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา สื่อสารมวลชน บันเทิง กีฬา เพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านบุคคลเหล่านี้
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นมีสาเหตุมาจาก “คน” ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ผู้ทรงอิทธิพล ในความหมายของนิตยสาร POSITIONING ไม่ได้หมายถึงผู้มีอิทธิพลในทางลบ หรือผู้ที่ใช้อำนาจในทางที่ผิด หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หากแต่เป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง