“หมอประเวศ” กระตุ้นต่อม CSR

ความ ”พอเพียง” อีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจ ของ ศ. น.พ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส หรือหมอประเวศ ที่แม้ไม่ได้อยู่ในอำนาจรัฐ แต่ในฐานะผู้นำทางความคิดทางสังคม

หมอประเวศได้ให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับ ”เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ใช้หลักคิดในลักษณะบูรณาการมาปฏิบัติในหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างออกดอกออกผล

หมอประเวศให้แง่คิดว่า ธุรกิจขนาดใหญ่มีบทบาทสร้างเสริมเศรษฐกิจพอเพียงได้มากทั้งในแง่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เชื่อมต่อชุมชนกับตลาด และการส่งออก และส่งเสริมการจัดการเพื่อสังคม

เครื่องมือที่ ธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถนำมาใช้ได้กับเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ คือ CSR (Corporate Social Responsibility) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เพราะภาคธุรกิจมีพลังมาก ซึ่งหน้าที่ของภาคธุรกิจไม่ใช่เพียงหาเงินอย่างเดียว แต่สามารถมีความรับผิดชอบทางสังคมได้อีกด้วย

หมอประเวศ ให้แง่คิดว่า ควรส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งในตำบลใดตำบลหนึ่ง ไม่ใช่โดยการเอาเงินไปให้ แต่ควรสร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ส่งเสริมการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำของชุมชน การทำแผนแม่บทชุมชน และการขับเคลื่อนการพัฒนา เมื่อชุมชนผลิตสินค้าได้มาก เหลือกินเหลือใช้ด้วยตนเองแล้ว ควรมีการตลาดและการส่งออก ตรงนี้ชุมชนจะไม่ชำนาญ ภาคธุรกิจจะเข้ามาส่งเสริมและเชื่อมต่อตรงนี้ได้มาก จะทำให้เศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจมหภาคเชื่อมต่ออย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

เมื่อเศรษฐกิจมหภาคเชื่อมต่อกับฐานเศรษฐกิจชุมชน จะทำให้เกิดความมั่นคงมากกว่าการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศอย่างเดียว ซึ่งผันผวนได้มากและรวดเร็ว ถ้าเศรษฐกิจมหภาคตั้งอยู่บนฐานความพอเพียงของเศรษฐกิจชุมชนได้เมื่อไร เศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดเต็มประเทศ

Profile

ศ. น.พ.ประเวศ วะสี เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2475 ที่ จ.กาญจนบุรี จบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และด็อกเตอร์ที่มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา จากการที่เติบโตในชนบท ทำให้หมอประเวศได้พยายามอบรมสั่งสอนนักศึกษาแพทย์ ให้ความสนใจชาวบ้านในชนบท มีคุณงามความดีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากทั้งในและนอกประเทศ เช่น ปี 2544 ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการรัฐ ปี 2541 ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย UNESCO