คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รมต.หญิงยุคขิงแก่

ในยุครัฐบาล ”ขิงแก่” เฉลี่ยอายุคณะรัฐมนตรีชุดที่มีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ 60-65 ปี ทั้งหมด 31 คน 2 คนในบรรดาขิงแก่เหล่านี้เป็นผู้หญิง และหนึ่งในนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษ “คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์” เพราะถือเป็นบุคคลที่โดดเด่นสามารถข้ามเวลารับตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งในช่วงอดีตรัฐบาล ”พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร” และรัฐบาลปัจจุบัน

หากมองย้อนหลังตั้งแต่ประวัติการศึกษาจนถึงประสบการณ์การทำงาน ก็ต้องบอกว่าไม่มีข้อกังขาสำหรับคุณหญิงทิพาวดี ที่มีโอกาสร่วมคณะรัฐมนตรีขิงแก่ เพราะการศึกษาที่แตกต่างจากหญิงไทยในอดีตทั่วไป เป็นการปูพื้นฐานอย่างดีในเส้นทางราชการ จนสามารถขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุดในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ดูแลบริหารจัดการระบบราชการทั่วประเทศนับแสนคน

การพลิกผันในช่วงใกล้เกษียณอายุราชการที่ ก.พ. และมารับตำแหน่งปลัดการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที หลังปฏิรูประบบราชการ และเพิ่มกระทรวงไอซีที เป็นช่วงจังหวะที่คุณหญิงทิพาวดีไม่พึงพอใจเท่าไหร่นัก เพราะการบริหารจัดการในกระทรวงไอซีที ท่ามกลางผลประโยชน์มากมายและทับซ้อน และยิ่งไปกว่านั้นความคุ้นเคยกับไอทีแทบจะไม่มี ในที่สุดถึงจังหวะที่คุณหญิงทิพาวดีกลับไปในสิ่งที่ตนเองถนัด ไปนั่งเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อชื่อของคุณหญิงทิพาวดีปรากฏในคณะรัฐมนตรีขิงแก่ในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แม้บทบาทจะยังไม่ปรากฏเด่นชัดเท่าไหร่นัก นอกจากการเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักนายกฯ ในฐานะคู่สัญญากับไอทีวี และออกมาย้ำให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดการเต็มที่กับสัญญาไอทีวี ทั้งค่าปรับ การฟ้องร้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ นอกเหนือจากนี้คุณหญิงทิพาวดีก็ยังไม่ได้ทำอะไรในด้านลบให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ จึงนับเป็นส่วนผสมหนึ่งสำหรับคณะรัฐมนตรีขิงแก่อย่างลงตัว

Profile

Name : คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
Age : 61 ปี
Education :
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซีสซาเวียคอนแวนต์
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยซานโจเซ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท การบริหารจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
Career Highlights :
เติบโตในหน่วยงาน ก.พ. มาตั้งแต่เริ่มทำงาน โดยได้นั่งตำแหน่งสำคัญๆ เช่น ผู้อำนวยการกองวิชาการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ระดับ 8), ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านระบบโครงสร้างการบริหารงานบุคคล รองเลขาธิการ ก.พ. และเลขาธิการ ก.พ. ตั้งแต่ปี 2540-2545
(นักบริหาร ระดับ 11) สำนักงาน ก.พ., ปลัดกระทรวง ( นักบริหารระดับ 11) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับ 11) กระทรวงวัฒนธรรม
Status : สมรส บุตร ชาย 1 และหญิง 1