Tuesday, May 21, 2019
Home Tags ปลดผู้บริหาร

Tag: ปลดผู้บริหาร

ช่อง 3 ปลดฟ้าผ่า 2 ผู้บริหาร การตลาด–ฝ่ายข่าว

เพิ่งประกาศเลิกจ้างพนักงานไปไม่ทันไร ล่าสุดช่อง 3 ปลด 2 ผู้บริหาร “วรุณเทพ วัชราภรณ์” จาก Chief Marketing Ofiicer และ “สำราญ ฉัตรโท” จากหัวหน้าผ่ายข่าว ให้ไปเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 คน มีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม