กสิกรไทยแจ้งผลประกอบการปี 49 มีกำไร 13,664 ล้านบาท


22-01-2007 00:00:00

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของธนาคารก่อนสอบทานของปี 2549 ว่า ธนาคารมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 13,664 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 5.74 บาท เทียบกับผลประกอบการของปี 2548 ที่มีกำไรสุทธิ 13,930 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 5.87 บาท เท่ากับธนาคารมีกำไรสุทธิลดลงคิดเป็น 1.91% และมีกำไรต่อหุ้นลดลงคิดเป็น 2.21%

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจำนวน 936,691 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อ 673,890 ล้านบาท และเงินฝาก 752,053 ล้านบาท มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ 14.74% แบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ 10.45% เงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ 4.29%

และมีสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (NPL Net) ตามคำนิยามใหม่ที่ธปท. กำหนดจำนวน 20,886 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน NPL Net ต่อเงินให้สินเชื่อเท่ากับ 3.17% และมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Gross) ตามคำนิยามเดิมที่ธปท. กำหนดจำนวน 38,291 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน NPL Gross ต่อเงินให้สินเชื่อเท่ากับ 5.67%