สื่อข้ามฟากสุดเดิร์น

ทุกวันนี้ ผู้บริโภคอย่างเราๆ ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ถูกนักโฆษณา ”ดักสายตา” ไว้ด้วยสื่อต่างๆ รอบตัว ไม่เว้นแม้แต่เส้นทางการคมนาคม ”ทางน้ำ”

“เรือโดยสารข้ามฟาก” ที่เชื่อมเส้นทางระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถูกใช้เป็นพาหะของ ”สื่อใหม่” เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนสอนภาษา ”Wall Street สาขาปิ่นเกล้า ”สาขาน้องใหม่” โดยเฉพาะ

ด้วยเหตุที่ ”สาขาปิ่นเกล้า” เป็น Wall Street เพียงสาขาเดียวที่อยู่นอกเส้นทางการใช้ ”สื่อเดิม” ของ Wall Street ซึ่งประสบความสำเร็จจากใช้สื่อหลักของ ”เส้นทางคนเมือง” อย่าง “BTS และ MRT” การประชาสัมพันธ์สาขาน้องใหม่สำหรับชานเมืองย่านปิ่นเกล้าจึงต้องมีการสร้างสรรค์การใช้สื่อใหม่ (New Initiative Media) เพื่อตอบโจทย์ของความท้าทายด้านพื้นที่ซึ่งมีขนาดใหญ่และการใช้สื่อเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายให้มากที่สุด

นอกจากสื่อ Bus Wrap บนรถประจำทาง Wall Street สาขาปิ่นเกล้า ใช้เรือข้ามฟากเพื่อเป็นพาหนะติดตั้งสื่อใหม่ในวงการโฆษณา ”เป็นครั้งแรก” โดยเหตุหนึ่งเกิดจากความต้องการหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับสื่อโฆษณาของ Consumer Product ที่มีอยู่เต็มบริเวณพื้นที่บนบกของสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ป้ายโปสเตอร์ขนาดกลางของ Wall Street ได้รับการติดตั้งไว้บนหลังคาเรือข้ามฟาก 4 เส้นทางหลัก ได้แก่ พระปิ่นเกล้า-พระปิ่นเกล้า, ท่าพระจันทร์-วังหลัง, ท่าพระจันทร์-รถไฟ, ท่าช้าง –วังหลัง ทั้งนี้เนื่องจากเส้นทางการสัญจรทางน้ำดังกล่าว เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่กลุ่มเป้าหมายนิยมใช้ในการเดินทาง

“นักศึกษาและคนทำงาน” ซึ่งมีแหล่งพำนักอยู่ในย่านชานเมือง ปิ่นเกล้า และฝั่งพระนคร คือ “กลุ่มเป้าหมายหลัก” ของการประชาสัมพันธ์ Wall Street สาขาปิ่นเกล้า โดยเฉพาะบริเวณ ”ท่าเรือท่าพระจันทร์” อันเป็น ”จุดเชื่อมต่อ” สำคัญระหว่างผู้คนสองฟากฝั่ง อันได้แก่กลุ่มเป้าหมายหลักอย่าง นิสิต-นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปากร มหิดล ฯลฯ ตลอดจนคนทำงานรุ่นใหม่ ทำให้นอกจากสื่อบนเรือข้ามฟากยังมีการตั้งจุดประชาสัมพันธ์บริเวณ ”ท่าเรือ” เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ อีกด้วย

การใช้สื่อบนเรือข้ามฟากจำนวน 10 ลำ นอกจากสามารถทำให้สื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้ว อัตรา ”ความถี่” ของการเดินเรือเข้าออกระหว่างท่ายังทำให้เกิดการรับรู้ในตัวสารได้มากขึ้น ทั้งผู้ที่เดินทางโดยเรือโดยสารและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

Did you know?

“สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า” เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เปิดใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานชื่อดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่ของสะพาน (ฝั่งพระนคร) เคยเป็นเขตพระราชวังบวรสถานมงคลของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว