ทรู ไม่ร่วมประมูล 900 MHz

ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ระบุมติบอร์ดไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz เนื่องจากมีคลื่นความถี่เพียงพอต่อการให้บริการ ทั้งย่านความถี่สูง 1800 MHz และ 2100 MHz และย่านความถี่ต่ำ 850 MHz และ 900 MHz รวม 55 MHz

โดยหนังสือที่ส่งให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่า เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง การไม่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication – IMT) ย่าน 900 MHz

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะจัดให้มีการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 900 MHz ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นั้น บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 มีมติไม่เข้าร่วมการประมูลดังกล่าว

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีคลื่นความถี่ครบถ้วน และเพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว กล่าวคือ มีทั้งคลื่นที่เป็นย่านความถี่สูง ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านความจุ (1800 MHz และ 2100 MHz) และคลื่นที่เป็นย่านความถี่ต่ำ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านความ ครอบคลุม (850 MHz ภายใต้ CAT Telecom และ 900 MHz) อีกทั้งมีปริมาณคลื่นความถี่มากถึง 55 MHz ส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการให้บริการที่ครอบคลุมได้ทุกมิติ ทั้ง 2G 3G และ 4G ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้ว

ทั้งนี้ ตามกำหนดการเดิมทาง กสทช.จะเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูลคลื่น 900 MHz ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 จากนั้นทางสำนักงาน กสทช.จะพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลในช่วงระหว่างวันที่ 19-22 พ.ค. 2559 และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลในวันที่ 23 พ.ค.2559 ก่อนจัดให้มีการประมูลขึ้นในวันที่ 27 พ.ค.2559

ซึ่งทาง กสทช.เปิดโอกาสให้ในครั้งนี้สามารถมีผู้เข้าประมูลรายเดียวมาเคาะราคายืนยันในราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 75,654 ล้านบาท พร้อมรับทราบเกณฑ์ชำระเงินค่าประมูลที่ยังคงยึดหลักเกณฑ์ตามเดิม คือ การจ่ายแบ่งออกเป็น 4 งวด คือ งวดแรก 8,040 ล้านบาท งวดที่ 2-3 จำนวน 4,020 ล้านบาท และงวดที่ 4 ชำระเงินทั้งหมดที่เหลือ

ที่มา: http://manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000049422