กลุ่มเซ็นทรัล หนุนภูมิปัญญาไทย ปั้นแบรนด์ “สินค้าชุมชนของเรา” สร้างรายได้คืนกลับสู่ชุมชนทั่วประเทศกว่า 400 ล้านบาท พร้อมชวนช็อปใหญ่แห่งปี “มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา 2559” วันที่ 16-19 มิ.ย. นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

กลุ่มเซ็นทรัล ขานรับนโยบายรัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศ เดินหน้าผลักดันสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรไทย ภายใต้แบรนด์ “สินค้าชุมชนของเรา” ด้วยสินค้ากว่า 883 รายการ จาก 104 ชุมชน รวม 38 จังหวัดทั่วประเทศ จำหน่ายในกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, โฮมเวิร์ค, ไทวัสดุ สร้างรายได้คืนกลับสู่ชุมชน ตั้งแต่ปี 2555-2558 กว่า 427 ล้านบาท ส่งผลให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง พึ่งพาตนเองได้ มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจค้าปลีกที่สามารถถ่ายทอดต่อสู่ชุมชนข้างเคียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ไปพร้อมๆกัน อีกทั้งได้ร่วมมือ กับ กระทรวงพาณิชย์ จัด “มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา 2559” จำหน่ายสินค้าชุมชนจากเกษตกรแหล่งผลิตในโครงการสินค้าชุมชนของเรา โดยภายในงานจะมีสินค้ามาจำหน่ายมากกว่า 100 รายการ คาดมีจำนวนคนเที่ยวชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกือบ 10,000 คนต่อวัน และตั้งเป้ายอดขาย 3.2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16-19 มิ.ย.59 ณ ลานอิเดน และ เซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์.

บุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 5 ปี ที่กลุ่มเซ็นทรัล ได้ริเริ่ม โครงการสินค้าชุมชนของเรา โดยสร้าง แบรนด์ “สินค้าชุมชนของเรา” มุ่งเน้นที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการมอบองค์ความรู้ด้านค้าปลีกของกลุ่มเซ็นทรัล ถ่ายทอดให้กับเกษตกรไทยที่มีพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้ว ให้ต่อยอด เพิ่มขีดความสามารถทางการค้าได้มากขึ้น สามารถผลิตสินค้าคุณภาพ มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่าง หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น พร้อมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนภายในห้างร้านเครือกลุ่มเซ็นทรัลที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ชุมชนมีรายได้ที่แน่นอน และเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากช่องทางการจำหน่ายเดิมที่มีอยู่แล้วของตนเอง ทำให้ระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนเกิดการหมุนเวียนที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้ สำหรับโครงการสินค้าชุมชนของเรา กลุ่มเซ็นทรัลได้ให้ความช่วยเหลือชุมชน 3 ด้าน คือ

ข้อ 1.การพัฒนาคน เมื่อชุมชนมีความรู้ จะทำให้การประกอบการธุรกิจค้าปลีกของชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มเซ็นทรัลจึงทำการส่งพนักงานของกลุ่มเซ็นทรัลที่มีความรู้ในด้านค้าปลีก เข้าไปคลุกคลีก พูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ให้กับชุมชนแหล่งผลิตอย่างใกล้ชิด อาทิ การส่งทีมจัดซื้อ เข้าไปช่วยแนะนำคัดสรรสินค้า, การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การบรรจุและออกแบบสินค้าให้สวยงามสะดุดตา และการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายตามหลักการอย่างถูกวิธี

ข้อ 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงศักยภาพด้านการผลิตของชุมชน ด้วยการ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เพื่อผลผลิตที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย อาทิ การสร้างโรงคัดบรรจุ,การสร้างโรงเรือน การสร้างโรงแพ็คผัก , การให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลผลิตเกษตรอินทรีย์หรือปลอดสารพิษ, การให้ความรู้ด้าน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า

ข้อ 3.พัฒนาชุมชน เมื่อสินค้าชุมชนถูกนำมาจำหน่ายภายในโมเดิร์นเทรดของกลุ่มเซ็นทรัล ส่งผลให้ ชุมชนมีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังสามารถส่งต่อความรู้ความสามารถที่ได้รับไปช่วยเหลือชุมชนหรือหมู่บ้านอื่นๆ ให้สามารถมีอาชีพ มีรายได้เช่นเดียวกัน เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเกื้อกูล

ทั้งนี้ ภายในงาน มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา ประจำปี 2559 โดยความร่วมมือของ กลุ่มเซ็นทร้ล และกระทรวงพาณิชย์ จะได้พบกับบูธสินค้าจากชุมชนที่เดินทางไกลมาจำหน่ายด้วยตัวเองกว่า 50 บูธ จาก 50 ชุมชน มีสินค้ามากกว่า 100 รายการ ทั้งกลุ่มอาหารสด-แห้ง, กลุ่มผักผลไม้, กลุ่มเครื่องใช้-ของประดับ เช่น ส้มโอทับทิมสยาม จ.นครศรีธรรมราช, ข้าวไร่ลืมผัว จ. เพชรบูรณ์ , สับปะรดนางแล-ภูแล จ.เชียงราย, เมี่ยงปลาสมุนไพร จ.ประจวบคีรีขันธ์, กล้วยหน้าธัญพืช จ.ราชบุรี, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสกินแคร์ จ.เชียงใหม่และอุบลราชธานี, พรมอนกประสงค์ทรงใบไม้ จ.แพร่ เป็นต้น คาดมีผู้มาเดินชมงานตลอดทุกวันของการจัดงานไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นคน มียอดขายเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 50-60% จากเดิม 2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 3.2 ล้านบาท โดยประมาณ นอกจากนี้ มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา จะจัดให้มีขึ้นอีก 3 ครั้ง ได้แก่ ภาคกลาง วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ ภาคเหนือ วันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 1- 4 กันยายน 2559 ณ บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี

ปัจจุบันแบรนด์ สินค้าชุมชนของเรา มีทั้งสิ้น 883 รายการ จากเดิม 690 รายการ และมีสินค้าจากชุมชนเพิ่มมากขึ้นเป็น 104 ชุมชน จากเดิม 72 ชุมชน แบ่งเป็น กลุ่มอาหารแปรรูป, กลุ่มผักและผลไม้อินทรีย์, กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่มเครื่องใช้และของประดับตกแต่ง นอกจากนี้ยังทำให้ ชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ต่อเดือนจากยอดขายเดิม ซึ่งเป็นผลมาจากการนำสินค้ามาจำหน่ายภายในห้างร้านของเครือกลุ่มเซ็นทรัล

ร่วมอุดหนุน สินค้าชุมชนของเรา ในงาน มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา ระหว่างวันที่ 16-19 มิ.ย. 59 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลานอิเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์